browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zebranie Walne SKKW w Krakowie

Opublikowane Przez w dniu 6 lipca 2016

miniatura W dniu 18 czerwca 2016 r. w Klubie Garnizonowym 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie odbyło się zebranie X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Przybyłych na zebranie członków oraz delegatów reprezentujących różne regionu kraju, powitał pułkownik dyplomowany Eugeniusz Orzechowski – d-ca 3. Regionalnej Bazy Logistycznej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Jabłonowskiego w Krakowie, który jest członkiem Stowarzyszenia. Kraków to niezwykłe i szczególne miejsce na mapie historii Polski. Nie przypadkowo zostało wybrane na miejsce X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SKKW. To miasto koronacyjne Królów Polski, a zarazem dawna stolica Polski. Następnie głos zabrał prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski – na co dzień burmistrza królewskiego miasta Kowal w powiecie włocławskim na Kujawach, który również w sposób szczególny i zacny powitał uczestników zebrania, podkreślając jak wielkie ma ono znaczenie i rangę dla przyszłości stowarzyszenia. Odczytał porządek zebrania, który przewidywał:

 • powołanie przewodniczącego, protokólanta zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków,
 • przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu za okres sprawozdawczy w latach 2012 – 2016,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego,
 • przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,
 • wybór nowych władz SKKW, członków Rady oraz Komisji Rewizyjnej, ukonstytuowanie Zarządu,
 • podjęcie uchwał i wniosków,
 • wyręczenie Medalu Króla Kazimierza Wielkiego pułkownikowi dyplomowanemu Eugeniuszowi Orzechowskiemu,
 • wygłoszenie referatu naukowego oraz promocja wydawnictwa pt. „Zamki nad Przemszą” przez Jarosława Krajniewskiego z Dąbrowy Górniczej,
 • zakończenie zebrania,
 • wizyta i zwiedzanie sprzętu 8. Bazy Lotnictwa Transportowego na lotnisku w Balicach,
 • wizyta i zwiedzanie sprzętu 5. Batalionu Dowodzenia w Rząsce oraz wspólny obiad,
 • złożenie kwiatów pod sarkofagiem króla Kazimierza Wielkiego na Wawelu oraz zwiedzanie Krakowa.
 • Przewodniczącym zebrania jednomyślnie wybrano Sławomira Brodzińskiego z Będzina, a protokólantem Jerzego Giergielewicza z Włocławka. W związku z wyborem, dalsze prowadzenie zebrania przejął Sławomir Brodziński, który zarządził wybory członków dwóch komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. W skład pierwszej komisji weszli: Jarosław Krajniewski z Dąbrowy Górniczej – przewodniczący oraz członkowie: Marian Grochowski z Bydgoszczy i Szymon Struciński z Kowala. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Miłosz Sałaciński z Bydgoszczy – przewodniczący oraz członkowie: Arkadiusz Ciechalski z Kowala i Tomasz Nuszkiewicz z Koła.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia oraz Zarządu za okres sprawozdawczy 2012 – 2016, którego dokonał w formie prezentacji multimedialnych prezes Eugeniusz Gołembiewski. W swoim końcowym wystąpieniu prezes SKKW podkreślił, że w przedstawionym sprawozdaniu, na pełny obraz działalności Stowarzyszenia składa się również poświęcenie i praca wielu środowisk, osób oraz instytucji wielu miast i gmin. Ta praca połączona w całość, daje wartość dodatnią, korzystnie odbieraną w lokalnych środowiskach.  Nie omieszkał podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia, w tym członkom Zarządu, Rady, Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego jak również członkom Kolegium Redakcyjnego „Zapiski Kazimierzowskie” za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas w realizowaniu nakreślonych zadań, podkreślając, że praca, którą wszyscy wykonują pro publico bono, jest pracą stricte społeczną, nie jednokrotnie dotowana z własnych środków, choćby takie wyjazdy na posiedzenia i zebrania bez mała na terenie całego kraju. Statystyczne osiągnięcia za miniony okres przedstawiały się następująco:

 • do stowarzyszenia należy 30 miast i miejscowości,
 • 26 szkół,
 • 86 członków indywidualnych,
 • godność członka honorowego przyznano prof. dr hab. Jerzemu Wyrozumskiemu z Krakowa
 • Medalem Króla Kazimierza Wielkiego wyróżnieni zostali:
 • złotym:
  • miasto Kowal,
  • 1. Brygada Logistyczna WP im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski z Krakowa.
 • srebrnym:
  • 10 miast i miejscowości,
  • 1 szkoła,
  • 9 członków indywidualnych. W ostatnim słowie prezes E. Gołembiewski określił zadania do realizacji przez nowy Zarząd w kadencji na lata 2016 – 2020, do których będzie należało:
  • W okresie sprawozdawczym wydano osiem numerów periodyku „Zapiski Kazimierzowskie” oraz wydano cztery edycje kalendarzy ściennych w łącznym nakładzie – 1400 egzemplarzy.
 • propagowanie idei związanej ze spuścizna Kazimierzowską, szczególnie wśród szkół i placówek mających za bohatera Króla Kazimierza Wielkiego;
 • kontynuacja patronatów, wspomaganie organizatorów w postaci fundowania nagród dla laureatów imprez prowadzonych przez członków zbiorowych SKKW, w szczególności konkursów wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach, turniejów rycerskich oraz konkursów sprawnościowych;
 • w każdym roku na jesieni zorganizowanie konferencji naukowej związanej z czasami średniowiecza oraz panowania Piastów;
 • opracowywanie i wydawanie w każdym roku dwóch numerów sztandarowego periodyku SKKW „Zapiski Kazimierzowskie”;
 • opracowywanie oraz wydanie w każdym roku kalendarz SKKW w nakładzie 1000 egz.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik stowarzyszenia Krystyna Pawlak, na co dzień wicestarosta Łęczycy, która poinformowała, że dochody stowarzyszenia, to w głównej mierze kapitał pochodzący ze składek członkowskich, które płyną z trzech źródeł, a mianowicie:

 • 30 miejscowości, miasto lub gmina – po 1000 zł,
 • 26 szkoły i instytucje – po 100 zł,
 • 86 członkowie indywidualni – po 25 zł.
 • Składka członkowska opłacana jest raz w roku. W omawianym okresie przychód wyniósł – 37.771 zł 33 gr, natomiast rozchód – 33.428 zł i 87 gr. Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku wyniósł 11.945 zł i 35 gr, na który złożyły się oszczędności z 2014 roku. W Banku Spółdzielczym w Kowalu została zdeponowana kwota 11.307 zł i 35 gr, natomiast w kasie u skarbnika znajduje się 638 zł i 28 gr.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Wojciech Rudziński, który na wstępie przedstawił skład Komisji: Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz i Andrzej Borucki z Łęczycy – członek. Komisja odbyła posiedzenie w dniu 4 maja 2016 roku w Łęczycy, gdzie dokonała kontroli książki przychodów i rozchodów, poprzez dokonanie wnikliwej analizy dowodów księgowych będących w posiadania skarbnika. Komisja stwierdziła, że skarbnik Krystyna Pawlak i księgowa Anna Radzikowska dobrze wywiązują się z powierzonych funkcji. Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo. W końcowym wystąpieniu Komisja Rewizyjna, pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym, wynikiem, czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.W głosowaniu jawnym Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy, a gromkie brawa były nagrodą dla Zarządu za społeczną pracę. W imieniu członków Zarządu i własnym prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielone absolutorium. Miłym akcentem zebrania było uroczyste wręczenie Medalu Króla Kazimierza Wielkiego bardzo zasłużonemu członkowi Stowarzyszenia komendantowi 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie pułk. dypl. Eugeniuszowi Orzechowskiemu. Moment wręczenie medalu poprzedziło wygłoszenie okolicznościowej laudacji przez sekretarza generalnego dr Zdzisława J. Zasadę, który podkreślił zasługi nominowanego, który jest członkiem SKKW od chwili jego powstania w 2008 r., wówczas jako dowódca 1. Brygady Logistycznej WP im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Biorąc pod uwagę dotychczasową bezinteresowną działalność oraz nieocenione zasługi na rzecz SKKW, na zgodny wniosek Zarządu, Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego nadała Eugeniuszowi Orzechowskiemu Medal Króla Kazimierza Wielkiego. Wraz z medalem został wręczony okolicznościowy dyplom z wpisem następującej treści: […] Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, potwierdzony zgodną opinią Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego, pułkownikowi dyplomowanemu Eugeniuszowi Orzechowskiemu nadano Medal Króla Kazimierza Wielkiego za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem wiekopomnego dorobku króla Kazimierza Wielkiego[…]. Uroczystego wręczenia medalu i dyplomu dokonał prezes SKKW – Eugeniusz Gołembiewski w asyście przewodniczącego kapituły prof. dr. hab. Antoniego Barciaka. Kolejnym punktem Walnego Zebrania była dyskusja nad sprawozdaniami, w której jako jeden z pierwszych mówców zabrał głos prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek SKKW, a za razem przewodniczący Kapituły Medalu Króla Kazimierza Wielkiego, który podkreślił, iż Zarząd oraz członkowie bardzo dobrze wywiązywali się z powierzonych zadań na rzecz Stowarzyszenia oraz godnie reprezentowali organizację na zewnątrz, podczas wielu uroczystości i statutowych przedsięwzięć. Po czym nastąpiło wręczenie okolicznościowego ryngrafu z napisem: […] Pan płk dypl. Eugeniusz Orzechowski Komendant 3. Regionalnej Bazy Logistycznej. Serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę i osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Z wyrazami szacunku i uznania. Ochotnicza Straż Pożarna Królewskiego Miasta Kowala. Kowal 18 czerwca 2016 r. […]. Wręczenia dokonał Andrzej Lewandowski – prezes OSP Kowal w asyście Wojciecha Rudzińskiego członka zarządu OSP oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKKW. Zamknąwszy część sprawozdawczą Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia, przewodniczący Sławomir Brodziński przystąpił do wyboru statutowych organów SKKW na lata 2012–2016. Przewodniczący przypomniał założenia statutowe przed zgłaszaniem kandydatur, podkreślając iż Zarząd składa się z 7 osób, Rada Stowarzyszenia z 15, a z 3 Komisja Rewizyjna. Przegłosowano, że wybory będą jawne. W skład Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone i zarekomendowane niżej wymienione kandydatury:          Rada SKKW Antoni Barciak, Katowice – przewodniczący Rady, Bożena Sałacińska, Bydgoszcz – wiceprzewodnicząca, Marek Chudoba, burmistrz Czchowa– wiceprzewodniczący, Lech Łbik, Bydgoszcz – sekretarz, Zbigniew Jurkiewicz, burmistrz Ciężkowic – członek prezydium, Miłosz Naczyński, burmistrz Przedborza – członek prezydium, Tomasz Nuszkiewicz, Koło członek prezydium; członkowie Rady: Stanisław Gliszczyński – burmistrz Koronowa, Bolesław Bujak – burmistrz Ropczyc, Dariusz Witczak – burmistrz Kruszwicy, Bogdan Kącki – wójt Inowłodza, Roman Ptak – burmistrz Niepołomic, Sławomir Brodziński – Będzin, Michał Czerniak – Pyzdry, Lech Kwiatkowski – Golina. W głosowaniu wszystkie kandydatury zostały wybrane w skład Rady SKKW.            Zarząd SKKW Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala – prezes, Jan Klamczyński, wójt Szydłowa – wiceprezes, Anna Mackiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy – wiceprezes, Zdzisław J. Zasada ze Słubicy Dobrej k. Warszawy – sekretarz generalny, Krystyna Pawlak, wicestarosta łęczycki – skarbnik, Renata Nowakowska, dyrektor Zamku w Przemyślu – członek, płk. Dariusz Żuchowski, d-ca 1Blog z Bydgoszczy – członek. W głosowaniu jawny dwie osoby wstrzymały się od głosu.          Komisja Rewizyjna SKKW Wojciech Rudziński z Kowala – przewodniczący, Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz, Andrzej Borucki z Łęczycy – członek. W głosowaniu jawnym dwie osoby wstrzymały się od głosu. Po ukonstytuowaniu się nowych władz Zarządu głos zabrał prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski, który podziękował za wybór i obdarzone zaufanie oraz zobowiązał się do jeszcze wydajniejszej pracy na rzecz Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów i zadań programowych. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wniosków, które wypłynęły podczas zebrania do realizacji w nowej kadencji przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – Miłosza Sałacińskiego. Komisja zobowiązała nowo wybrany Zarząd do podjęcia określonych działań w najbliższym czasie, w tym do powołania zespołu ds. zmian w Statucie Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia konsultacji wśród członków SKKW odnośnie wprowadzenia zapisu o możliwości kandydowania do władz stowarzyszenia członków nieobecnych na zabraniu, którzy złożyli pisemną wolę kandydowania. Powołany zespół zobowiązuje się do przygotowania takiej propozycji przed kolejnym zebrania członków SKKW. Przed zakończeniem zebrania członek Stowarzyszenia Jarosław Krajniewski z Dąbrowy Górniczej wystąpił z referatem naukowym promującym książkę swego autorstwa pt. „Zamki nad Przemszą”, która została wydana sumptem SKKW. Jak napisał w słowie wstępnym E. Gołembiewski – prezes SKKW: […] Książka autorstwa Jarosława Krajniewskiego – historyka-regionalisty przedstawia dzieje wszystkich obiektów z obszaru dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego, które kiedykolwiek pełniły funkcję zamków. Każdy z nich ma swoją własną i niepowtarzalna historię, niektóre nawet swoich własnych historyków. Książka stanowi pierwszą próbę opowiedzenia ich dziejów na jednej równoległej płaszczyźnie. Książkę „Zamki nad Przemszą” wydaliśmy na 706. rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do upowszechniania dorobku zarówno naszego wielkiego monarchy, jak i szerzej – pogłębienia świadomości historycznej mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego o bogatej spuściźnie swojej małej Ojczyzny […]. Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu Walnego Zebrania przewodniczący Sławomir Brodziński zamknął jego obrady i w imieniu gospodarza płk. Eugeniusza Orzechowskiego zaprosił wszystkich uczestników na autokarową wycieczkę do zwiedzenia 8. Bazy Lotnictwa Transportowego na lotnisku w Balicach oraz zwiedzanie jednostki i sprzętu 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. Stanisława Hallera w Rząsce. Po ciekawej i pouczającej wycieczce, napełnieni dodatkową wiedzą o historii zwiedzanych jednostek, wszyscy uczestnicy zostali podjęci obiadem, w którym prym wiodła pyszna wojskowa grochówka. Wzmocnieni i pełni nowego wigoru ruszyli autokarem na Wawel, gdzie w sposób podniosły złożone zostały kwiaty pod kryptą patrona Stowarzyszenia króla Kazimierza Wielkiego oraz drugiego kowalskiego rodaka – bp. Piotra Tylickiego. Następnie wielu uczestników zebrania udało się na zwiedzanie starego Krakowa, a było co oglądać i podziwiać. Tradycją wszelkich uroczystości i spotkań członków Stowarzyszenia jest dokumentowanie fotograficzne, nie inaczej było i tym razem w Krakowie. Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

997 Wszystkie Wyświetlenia, 2 Dzisiejsze Wyświetlenia

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0