browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Członków

VI-2016, Kraków

X Zebranie Walne SKKW w Krakowie

Przybyłych na zebranie członków oraz delegatów reprezentujących różne regionu kraju, powitał pułkownik dyplomowany Eugeniusz Orzechowski – d-ca 3. Regionalnej Bazy Logistycznej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Jabłonowskiego w Krakowie, który jest członkiem Stowarzyszenia. Kraków to niezwykłe i szczególne miejsce na mapie historii Polski. Nie przypadkowo zostało wybrane na miejsce X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SKKW. To miasto koronacyjne Królów Polski, a zarazem dawna stolica Polski. Następnie głos zabrał prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski – na co dzień burmistrza królewskiego miasta Kowal w powiecie włocławskim na Kujawach, który również w sposób szczególny i zacny powitał uczestników zebrania, podkreślając jak wielkie ma ono znaczenie i rangę dla przyszłości stowarzyszenia. Odczytał porządek zebrania, który przewidywał:

– powołanie przewodniczącego, protokólanta zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków,

– przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu za okres sprawozdawczy w latach 2012 – 2016,

– przedstawienie sprawozdania finansowego,

– przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi,

– dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,

– wybór nowych władz SKKW, członków Rady oraz Komisji Rewizyjnej, ukonstytuowanie Zarządu,

– podjęcie uchwał i wniosków,

wyręczenie Medalu Króla Kazimierza Wielkiego pułkownikowi dyplomowanemu Eugeniuszowi Orzechowskiemu,

– wygłoszenie referatu naukowego oraz promocja wydawnictwa pt. „Zamki nad Przemszą” przez Jarosława Krajniewskiego z Dąbrowy Górniczej,

– zakończenie zebrania,

– wizyta i zwiedzanie sprzętu 8. Bazy Lotnictwa Transportowego na lotnisku w Balicach,

– wizyta i zwiedzanie sprzętu 5. Batalionu Dowodzenia w Rząsce oraz wspólny obiad,

– złożenie kwiatów pod sarkofagiem króla Kazimierza Wielkiego na Wawelu oraz zwiedzanie Krakowa.

Przewodniczącym zebrania jednomyślnie wybrano Sławomira Brodzińskiego z Będzina, a protokólantem Jerzego Giergielewicza z Włocławka. W związku z wyborem, dalsze prowadzenie zebrania przejął Sławomir Brodziński, który zarządził wybory członków dwóch komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. W skład pierwszej komisji weszli: Jarosław Krajniewski z Dąbrowy Górniczej – przewodniczący oraz członkowie: Marian Grochowski z Bydgoszczy i Szymon Struciński z Kowala. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Miłosz Sałaciński z Bydgoszczy – przewodniczący oraz członkowie: Arkadiusz Ciechalski z Kowala i Tomasz Nuszkiewicz z Koła.Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia oraz Zarządu za okres sprawozdawczy 2012 – 2016, którego dokonał w formie prezentacji multimedialnych prezes Eugeniusz Gołembiewski. W swoim końcowym wystąpieniu prezes SKKW podkreślił, że w przedstawionym sprawozdaniu, na pełny obraz działalności Stowarzyszenia składa się również poświęcenie i praca wielu środowisk, osób oraz instytucji wielu miast i gmin. Ta praca połączona w całość, daje wartość dodatnią, korzystnie odbieraną w lokalnych środowiskach.  Nie omieszkał podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia, w tym członkom Zarządu, Rady, Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego jak również członkom Kolegium Redakcyjnego „Zapiski Kazimierzowskie” za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas w realizowaniu nakreślonych zadań, podkreślając, że praca, którą wszyscy wykonują pro publico bono, jest pracą stricte społeczną, nie jednokrotnie dotowana z własnych środków, choćby takie wyjazdy na posiedzenia i zebrania bez mała na terenie całego kraju. Statystyczne osiągnięcia za miniony okres przedstawiały się następująco:

do stowarzyszenia należy 30 miast i miejscowości,

26 szkół,

86 członków indywidualnych,

godność członka honorowego przyznano prof. dr hab. Jerzemu Wyrozumskiemu z Krakowa

Medalem Króla Kazimierza Wielkiego wyróżnieni zostali:

złotym:

miasto Kowal,

 1. Brygada Logistyczna WP im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski z Krakowa.

srebrnym:

10 miast i miejscowości,

1 szkoła,

9 członków indywidualnych.

W ostatnim słowie prezes E. Gołembiewski określił zadania do realizacji przez nowy Zarząd w kadencji na lata 2016 – 2020, do których będzie należało:

– W okresie sprawozdawczym wydano osiem numerów periodyku „Zapiski Kazimierzowskie” oraz wydano cztery edycje kalendarzy ściennych w łącznym nakładzie – 1400 egzemplarzy.

– propagowanie idei związanej ze spuścizna Kazimierzowską, szczególnie wśród szkół i placówek mających za bohatera Króla Kazimierza Wielkiego;

– kontynuacja patronatów, wspomaganie organizatorów w postaci fundowania nagród dla laureatów imprez prowadzonych przez członków zbiorowych SKKW, w szczególności konkursów wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach, turniejów rycerskich oraz konkursów sprawnościowych;

– w każdym roku na jesieni zorganizowanie konferencji naukowej związanej z czasami średniowiecza oraz panowania Piastów;

– opracowywanie i wydawanie w każdym roku dwóch numerów sztandarowego periodyku SKKW „Zapiski Kazimierzowskie”;

– opracowywanie oraz wydanie w każdym roku kalendarz SKKW w nakładzie 1000 egz.

– Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik stowarzyszenia Krystyna Pawlak, na co dzień wicestarosta Łęczycy, która poinformowała, że dochody stowarzyszenia, to w głównej mierze kapitał pochodzący ze składek członkowskich, które płyną z trzech źródeł, a mianowicie:

30 miejscowości, miasto lub gmina – po 1000 zł,

26 szkoły i instytucje – po 100 zł,

86 członkowie indywidualni – po 25 zł.

Składka członkowska opłacana jest raz w roku. W omawianym okresie przychód wyniósł – 37.771 zł 33 gr, natomiast rozchód – 33.428 zł i 87 gr. Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku wyniósł 11.945 zł i 35 gr, na który złożyły się oszczędności z 2014 roku. W Banku Spółdzielczym w Kowalu została zdeponowana kwota 11.307 zł i 35 gr, natomiast w kasie u skarbnika znajduje się 638 zł i 28 gr.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Wojciech Rudziński, który na wstępie przedstawił skład Komisji: Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz i Andrzej Borucki z Łęczycy – członek. Komisja odbyła posiedzenie w dniu 4 maja 2016 roku w Łęczycy, gdzie dokonała kontroli książki przychodów i rozchodów, poprzez dokonanie wnikliwej analizy dowodów księgowych będących w posiadania skarbnika. Komisja stwierdziła, że skarbnik Krystyna Pawlak i księgowa Anna Radzikowska dobrze wywiązują się z powierzonych funkcji. Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo. W końcowym wystąpieniu Komisja Rewizyjna, pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym, wynikiem, czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.W głosowaniu jawnym Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy, a gromkie brawa były nagrodą dla Zarządu za społeczną pracę. W imieniu członków Zarządu i własnym prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielone absolutorium. Miłym akcentem zebrania było uroczyste wręczenie Medalu Króla Kazimierza Wielkiego bardzo zasłużonemu członkowi Stowarzyszenia komendantowi 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie pułk. dypl. Eugeniuszowi Orzechowskiemu. Moment wręczenie medalu poprzedziło wygłoszenie okolicznościowej laudacji przez sekretarza generalnego dr Zdzisława J. Zasadę, który podkreślił zasługi nominowanego, który jest członkiem SKKW od chwili jego powstania w 2008 r., wówczas jako dowódca 1. Brygady Logistycznej WP im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Biorąc pod uwagę dotychczasową bezinteresowną działalność oraz nieocenione zasługi na rzecz SKKW, na zgodny wniosek Zarządu, Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego nadała Eugeniuszowi Orzechowskiemu Medal Króla Kazimierza Wielkiego. Wraz z medalem został wręczony okolicznościowy dyplom z wpisem następującej treści: […] Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, potwierdzony zgodną opinią Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego, pułkownikowi dyplomowanemu Eugeniuszowi Orzechowskiemu nadano Medal Króla Kazimierza Wielkiego za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem wiekopomnego dorobku króla Kazimierza Wielkiego[…]. Uroczystego wręczenia medalu i dyplomu dokonał prezes SKKW – Eugeniusz Gołembiewski w asyście przewodniczącego kapituły prof. dr. hab. Antoniego Barciaka. Kolejnym punktem Walnego Zebrania była dyskusja nad sprawozdaniami, w której jako jeden z pierwszych mówców zabrał głos prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek SKKW, a za razem przewodniczący Kapituły Medalu Króla Kazimierza Wielkiego, który podkreślił, iż Zarząd oraz członkowie bardzo dobrze wywiązywali się z powierzonych zadań na rzecz Stowarzyszenia oraz godnie reprezentowali organizację na zewnątrz, podczas wielu uroczystości i statutowych przedsięwzięć. Po czym nastąpiło wręczenie okolicznościowego ryngrafu z napisem: […] Pan płk dypl. Eugeniusz Orzechowski Komendant 3. Regionalnej Bazy Logistycznej. Serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę i osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Z wyrazami szacunku i uznania. Ochotnicza Straż Pożarna Królewskiego Miasta Kowala. Kowal 18 czerwca 2016 r. […]. Wręczenia dokonał Andrzej Lewandowski – prezes OSP Kowal w asyście Wojciecha Rudzińskiego członka zarządu OSP oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKKW. Zamknąwszy część sprawozdawczą Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia, przewodniczący Sławomir Brodziński przystąpił do wyboru statutowych organów SKKW na lata 2012–2016. Przewodniczący przypomniał założenia statutowe przed zgłaszaniem kandydatur, podkreślając iż Zarząd składa się z 7 osób, Rada Stowarzyszenia z 15, a z 3 Komisja Rewizyjna. Przegłosowano, że wybory będą jawne. W skład Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone i zarekomendowane niżej wymienione kandydatury:          Rada SKKW Antoni Barciak, Katowice – przewodniczący Rady, Bożena Sałacińska, Bydgoszcz – wiceprzewodnicząca, Marek Chudoba, burmistrz Czchowa– wiceprzewodniczący, Lech Łbik, Bydgoszcz – sekretarz, Zbigniew Jurkiewicz, burmistrz Ciężkowic – członek prezydium, Miłosz Naczyński, burmistrz Przedborza – członek prezydium, Tomasz Nuszkiewicz, Koło członek prezydium; członkowie Rady: Stanisław Gliszczyński – burmistrz Koronowa, Bolesław Bujak – burmistrz Ropczyc, Dariusz Witczak – burmistrz Kruszwicy, Bogdan Kącki – wójt Inowłodza, Roman Ptak – burmistrz Niepołomic, Sławomir Brodziński – Będzin, Michał Czerniak – Pyzdry, Lech Kwiatkowski – Golina. W głosowaniu wszystkie kandydatury zostały wybrane w skład Rady SKKW.            Zarząd SKKW Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala – prezes, Jan Klamczyński, wójt Szydłowa – wiceprezes, Anna Mackiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy – wiceprezes, Zdzisław J. Zasada ze Słubicy Dobrej k. Warszawy – sekretarz generalny, Krystyna Pawlak, wicestarosta łęczycki – skarbnik, Renata Nowakowska, dyrektor Zamku w Przemyślu – członek, płk. Dariusz Żuchowski, d-ca 1Blog z Bydgoszczy – członek. W głosowaniu jawny dwie osoby wstrzymały się od głosu.          Komisja Rewizyjna SKKW Wojciech Rudziński z Kowala – przewodniczący, Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz, Andrzej Borucki z Łęczycy – członek. W głosowaniu jawnym dwie osoby wstrzymały się od głosu. Po ukonstytuowaniu się nowych władz Zarządu głos zabrał prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski, który podziękował za wybór i obdarzone zaufanie oraz zobowiązał się do jeszcze wydajniejszej pracy na rzecz Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów i zadań programowych. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wniosków, które wypłynęły podczas zebrania do realizacji w nowej kadencji przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – Miłosza Sałacińskiego. Komisja zobowiązała nowo wybrany Zarząd do podjęcia określonych działań w najbliższym czasie, w tym do powołania zespołu ds. zmian w Statucie Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia konsultacji wśród członków SKKW odnośnie wprowadzenia zapisu o możliwości kandydowania do władz stowarzyszenia członków nieobecnych na zabraniu, którzy złożyli pisemną wolę kandydowania. Powołany zespół zobowiązuje się do przygotowania takiej propozycji przed kolejnym zebrania członków SKKW. Przed zakończeniem zebrania członek Stowarzyszenia Jarosław Krajniewski z Dąbrowy Górniczej wystąpił z referatem naukowym promującym książkę swego autorstwa pt. „Zamki nad Przemszą”, która została wydana sumptem SKKW. Jak napisał w słowie wstępnym E. Gołembiewski – prezes SKKW: […] Książka autorstwa Jarosława Krajniewskiego – historyka-regionalisty przedstawia dzieje wszystkich obiektów z obszaru dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego, które kiedykolwiek pełniły funkcję zamków. Każdy z nich ma swoją własną i niepowtarzalna historię, niektóre nawet swoich własnych historyków. Książka stanowi pierwszą próbę opowiedzenia ich dziejów na jednej równoległej płaszczyźnie. Książkę „Zamki nad Przemszą” wydaliśmy na 706. rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do upowszechniania dorobku zarówno naszego wielkiego monarchy, jak i szerzej – pogłębienia świadomości historycznej mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego o bogatej spuściźnie swojej małej Ojczyzny […]. Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu Walnego Zebrania przewodniczący Sławomir Brodziński zamknął jego obrady i w imieniu gospodarza płk. Eugeniusza Orzechowskiego zaprosił wszystkich uczestników na autokarową wycieczkę do zwiedzenia 8. Bazy Lotnictwa Transportowego na lotnisku w Balicach oraz zwiedzanie jednostki i sprzętu 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. Stanisława Hallera w Rząsce. Po ciekawej i pouczającej wycieczce, napełnieni dodatkową wiedzą o historii zwiedzanych jednostek, wszyscy uczestnicy zostali podjęci obiadem, w którym prym wiodła pyszna wojskowa grochówka. Wzmocnieni i pełni nowego wigoru ruszyli autokarem na Wawel, gdzie w sposób podniosły złożone zostały kwiaty pod kryptą patrona Stowarzyszenia króla Kazimierza Wielkiego oraz drugiego kowalskiego rodaka – bp. Piotra Tylickiego. Następnie wielu uczestników zebrania udało się na zwiedzanie starego Krakowa, a było co oglądać i podziwiać. Tradycją wszelkich uroczystości i spotkań członków Stowarzyszenia jest dokumentowanie fotograficzne, nie inaczej było i tym razem w Krakowie. Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

VI-2015, Łęczyca

IX Walne Zebrania Sprawozdawcze Członków
Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego,
odbyte w dn. 27 czerwca 2015 r. w Łęczycy, woj. łódzkie

 W dniu 27 czerwca 2015 r., w historycznych komnatach na zamku w królewskim mieście Łęczyca, woj. łódzkie, odbyło się IX Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (SKKW). Łęczyca jest członkiem – Założycielem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego od 29 kwietnia 2008 r.

Tak ważne zebranie mogło się odbyć w historycznym miejscu, dzięki przychylności burmistrza Łęczycy – Krzysztofa Lipińskiego. Zebranie otworzył prezes stowarzyszenia – Eugeniusz Gołembiewski, na co dzień burmistrz miasta Kowal, który powitał przybyłych członków stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”) oraz zaproszonych gości. Następnie oddał głos gospodarzowi królewskiego miasta, burmistrzowi – Krzysztofowi Lipińskiemu, który w imieniu władz samorządowych oraz własnym powitał wszystkich przybyłych uczestników do siedziby diabła Boruty z terenu całego kraju. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił: […] Jest mi bardzo miło i przyjemnie, że możemy państwa gościć w murach zamku Króla Kazimierza Wielkiego. Jestem przekonany, że patron cieszy się w niebie z tego powodu, że tak ważne stowarzyszenie, które jak wynika z dokumentów założycielskich, wspiera, wzmacnia i nagłaśnia idee Polskich Piastów, Króla Kazimierza, dzisiaj zagościło w murach na zamku w Łęczycy. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie i gorąco wszystkich uczestników Walnego Zebrania i proszę, abyście czuli się jak u siebie w domu […].

Następnie prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski przedstawił proponowany projekt porządku obrad, którego program pierwszej części przewidywał m.in.: powołanie przewodniczącego, protokólanta zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie działalności statutowej Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy od 22.06.2014 do 27.06.2015 r., przedstawienie działalności finansowej SKKW za okres sprawozdawczy, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, podjęcie proponowanych uchwał i wniosków przez członków Walnego Zebrania, projekcję filmu dokumentalnego o podróżniku Benedykcie Polaku, zakończenie zebrania.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Program drugiej części zebrania przewidywał udział w II Pikniku Bernardyńskim, w mszy polowej na terenie przykościelnym oraz uroczyste wręczenie Królewskiemu Miastu Łęczyca – Medalu Króla Kazimierza Wielkiego. Ostatnim punktem spotkania był uroczysty obiad na terenie kościoła oo. Bernardynów, a dla chętnych zwiedzanie archikolegiaty NMP i św. Aleksego w Tumie. Program zebrania został przyjęty jednogłośnie, a tym samym zatwierdzony do realizacji.

Realizując przyjęty porządek prezes SKKW – Eugeniusz Gołembiewski przystąpił do realizacji kolejnego punktu zebrania, w którym powierzył dalsze prowadzenie zebrania nowo wybranemu przewodniczącemu, Krystynie Pawlak – skarbnikowi Stowarzyszenia, a na co dzień wicestarostarościnie powiatu łęczyckiego. Obowiązki protokolanta powierzono jednogłośnie Jerzemu Giergielewiczowi z Włocławka, członkowi Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Lech Łbik – sekretarz Rady SKKW oraz członek Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich” z Bydgoszczy – przewodniczący, Andrzej Borucki – współzałożyciel SKKW oraz dyrektor Muzeum Zamku w Łęczycy – członek oraz Anna Marcinkowska z Kowala – członek. Przewodnicząca zebrania – Krystyna Pawlak poprosiła prezesa SKKW o przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań programowo-statutowych Stowarzyszenia. Eugeniusz Gołembiewski w sposób merytoryczny i szczegółowy przedstawił zebranym, czym się zajmował Zarząd i Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym. W swoim wystąpieniu wykorzystał dobrodziejstwo współczesnej techniki i skorzystał z nośnika multimedialnego, aby lepiej zobrazować realizację zadań w okresie sprawozdawczym. Jak podkreślił, SKKW jest Stowarzyszeniem, którego członkowie są specyficzną grupą, geograficznie rozmieszczoną po całej Polsce.

Do Stowarzyszenia należą miejscowości, szkoły, organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne. W okresie sprawozdawczym do stowarzyszenia należało ogółem 141 członków w tym: 31 – miasta i miejscowości, 26 – organizacje, instytucje i szkoły, 84 – członkowie indywidualni.

Następnie szczegółowo omówił przedsięwzięcia i zadania, jakie zrealizowano w roku sprawozdawczym. Jak podkreślił w końcowym wystąpieniu, działalność statutowa nie kończyła się na wyżej wymienionych przedsięwzięciach, to nie tylko udział w różnych uroczystościach, wręczanie medali, to także utrwalanie naszego posłannictwa, naszej misji dla przyszłych pokoleń poprzez wydawanie periodyku pn. „Zapiski Kazimierzowskie”, czy chociażby wydawanie kalendarzy ściennych z wizerunkiem Króla Kazimierza Wielkiego, fundowanie nagród i upominków dla zwycięzców w licznych konkursach i turniejach. Jak podkreślił prezes SKKW – E. Gołembiewski: […] W przedstawionym sprawozdaniu, na pełny obraz działalności stowarzyszenia składa się również poświęcenie i praca wielu środowisk, osób oraz instytucji wielu miast i gmin. Ta praca połączona w całość, daje wartość dodatnią, korzystnie odbieraną w lokalnych środowiskach. Pewnie można byłoby więcej osiągnięć, ale nieraz brakuje zainteresowania czy odrobinę dobrej woli w kwestii kontaktu, ze strony władz samorządowych poszczególnych miast, gminy czy instytucji, które jeśli organizują jakieś przedsięwzięcie związane z Królem Kazimierzem Wielkim, żeby zechciały o tym powiadomić Zarząd SKKW. Mogą to uczynić poprzez wysłanie stosownej wiadomości tekstowej na adres stowarzyszenia lub powiadomienie drogą e-mail, wtedy następuje jakby upowszechnienie tej wiedzy, nie tylko dla członków naszego stowarzyszenia i sympatyków, ale również dla szerokiej rzeszy czytelników odwiedzających naszą stronę internetową […]. Na zakończenie swojego wystąpienia, podziękował Członkom Zarządu oraz wszystkim członkom stowarzyszenia, za to, że godnie reprezentowali stowarzyszenie podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie całego kraju, za zaangażowanie i dotychczasową owocną współpracę na rzecz SKKW. Przede wszystkim za krzewienia idei zasług Króla Kazimierza Wielkiego. E. Gołembiewski zachęcił wszystkich do jeszcze większego zaangażowania w działalność na rzecz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, poprzez wdrażanie swoich ciekawych pomysłów, planów i zamierzeń w nadchodzącym roku statutowej działalności.

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawiła Krystyna Pawlak – skarbnik SKKW, która poinformowała, że dochody stowarzyszenia, to jest kapitał w głównej mierze pochodzący ze składek członkowskich, które uiszczają w wysokości: miejscowość, miasto lub gmina – 1 000 zł, instytucje, organizacje i szkoły – 100 zł, członkowie indywidualni – 25 zł.
Składka członkowska opłacana jest raz w roku. W omawianym okresie przychód wyniósł – 38 426 zł i 64 gr. natomiast rozchód – 30 735 zł i 27 gr.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący – Wojciech Rudziński, który na wstępie przedstawił skład Komisji: Andrzej Lewandowski – sekretarz i Andrzej Borucki – członek. Komisja odbyła posiedzenie w dniu 28 maja 2015 r. w Łęczycy, gdzie dokonała kontroli książki przychodów i rozchodów, poprzez dokonanie wnikliwej analizy dowodów księgowych. Komisja stwierdziła, że skarbnik Krystyna Pawlak dobrze wywiązuje się z powierzonej funkcji, co jest jej zasługą oraz prowadzącej dokumentację finansową – Anny Radzikowskiej. Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo. Składki członkowskie od instytucji, miejscowości, miast, gmin oraz szkół są opłacone w 90%. Gorzej sytuacja przedstawia się ze ściągalnością składek od członków indywidualnych, ich wpłaty są na poziomie 60%. Na koniec roku sprawozdawczego stan gotówki na koncie wynosi 9 142 zł i 62 gr, na koncie w Banku Spółdzielczym w Kowalu jest kwota 8 369 zł i 38 gr, w kasie u skarbnika 773 zł i 24 gr. Komisja Rewizyjna potwierdziła dobrą kondycję finansową Stowarzyszenia. W końcowym wystąpieniu w imieniu Komisji Rewizyjnej, przewodniczący pozytywnie ocenił całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. W głosowaniu jawnym Zebranie Walne jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W imieniu członków Zarządu i własnym prezes SKKW E. Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok.

W dalszej części zebrania dr Zdzisław J. Zasada, sekretarz generalny SKKW, przedstawił plan działalności na kolejny rok, w którym znalazły się ważne przedsięwzięcia m.in.:

 • w dn. 9 października 2015 r. przeprowadzenie we Włocławku Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata”;
 • w dn. 9 październik 2015 r. rozstrzygnięcie konkursów: multimedialnego i filmowego pn. „Jan Długosz i Jego Czasy”;
 • opracowanie i wydanie dwóch numerów periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”, wrzesień 2015 i marzec 2016 r.;
 • opracowanie oraz druk kalendarzy SKKW na 2016 r.;
 • współorganizacja stałych oraz nowych przedsięwzięć, których głównymi realizatorami będą członkowie SKKW;
 • przygotowanie i odbycie X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków SKKW – czerwiec 2016 r. (wolę organizacji zebrania wyraził Stanisław Maciaszek – burmistrz Koła woj. wielkopolskie).

Po wystąpieniu dra Z. Zasady miłym przerywnikiem w obradach było wystąpienie burmistrza Kruszwicy (członek i założyciel SKKW) Dariusza Witczaka, który przywiózł ze sobą wydaną przez miasto publikację upamiętniającą jeden z zamków wybudowanych przez Kazimierza Wielkiego, pt. „Zamek Kruszwicki”. Jak podkreślił, jest to publikacja popularno-naukowa, przystępna w odbiorze, bogato ilustrowana, przedstawiająca najnowsze badania historyczne, archeologiczne związane z zamkiem w Kruszwicy. Każdy z uczestników zebrania otrzymał ją jako miły upominek z rąk burmistrza. Korzystając z okazji pan Andrzej Borucki – członek SKKW i Komisji Rewizyjnej, a zarazem dyrektor i kustosz Muzeum Zamku w Łęczycy zaprezentował wszystkim książkę o wybitnej łęczycance XX wieku – Jadwidze Grodzkiej. Autorem książki był jej syn, Zbigniew Grodzki, a wydawcą Muzeum w Łęczycy. Również ten miły upominek trafił do wszystkich uczestników Walnego Zebrania.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie wniosków, które sformułowano podczas zebrania do realizacji w nowej kadencji przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – Lecha Łbika (w załączeniu poniżej).

Przedostatnim punktem zebrania była projekcja filmu dokumentalnego o podróżniku, franciszkanie Benedykcie Polaku, który 770 lat temu wyruszył w długą i niebezpieczną misję papieską do dalekiej Mongolii. Innocenty IV wysłał do Batu-Chana poselstwo na czele z Benedyktem Polakiem, którego celem było zaprzestanie przez Mongołów dokonywania najazdów na kraje chrześcijańskie w Europie oraz nawrócenie chana i jego poddanych na wiarę w Chrystusa. Ponadto miał postarać się o pozyskanie ich jako sprzymierzeńców w walce z muzułmanami w Ziemi Świętej. Po drodze zatrzymał się na zamku w Łęczycy, gdzie został hojnie zaopatrzony w dalszą drogę przez księcia Konrada Mazowieckiego. Wyprawa trwała przeszło pół roku.

Po projekcji filmu przewodnicząca – K. Pawlak zamknęła obrady Walnego Zebrania SKKW i zaprosiła uczestników do zwiedzenia wystaw znajdujących się w historycznych komnatach zamku łęczyckiego.

Przewodnikiem był dyrektor i kustosz – Andrzej Borucki, który bardzo interesująco opowiadał o historii zamku, jego losach oraz diable Borucie.

Na koniec, zgodnie z tradycją każdego Walnego Zebrania, wykonana została zbiorowa fotografia upamiętniająca wszystkich uczestników, która zamieszczona zostanie obok innych zdjęć w kronice działalności SKKW oraz „Zapiskach Kazimierzowskich”.

 

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, odbytego w Łęczycy (woj. łódzkie) 27 czerwca 2015 r.

Komisja w składzie: Lech Łbik – przewodniczący, Andrzej Borucki – sekretarz, Anna Marcinkowska – członek.

Po wysłuchaniu sprawozdań: Zarządu SKKW, skarbniczki SKKW oraz Komisji Rewizyjnej SKKW Komisja Uchwał i Wniosków proponuje przyjęcie uchwał w następującym brzmieniu:

 1. Zebranie przyjmuje do wiadomości i akceptuje sprawozdanie Zarządu SKKW za okres od 22 czerwca 2014 do 5 czerwca 2015 r.
 2. Zebranie przyjmuje do wiadomości informację skarbniczki SKKW za rok 2014.
 3. Zebranie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej SKKW za rok 2014.
 4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej SKKW zebranie udzieliło Zarządowi SKKW absolutorium za okres od 22 czerwca 2014 do 5 czerwca 2015 r.
 5. Zebranie zobowiązuje Zarząd SKKW do realizacji następujących przedsięwzięć:
  – zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata ” we Włocławku w dniu 9 października 2015 r.;
  – rozstrzygnięcie konkursów: multimedialnego i filmowego „Jan Długosz i jego czasy” – w październiku 2015 r.;
  – opracowanie i wydanie dwóch numerów, 14 i 15, periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”;
  – opracowanie i wydanie kalendarza SKKW na 2016 r.;
  – włączenie się w roli współorganizatora do przedsięwzięć, których głównymi realizatorami będą członkowie SKKW;
  – zorganizowanie dla członków SKKW kilkudniowej wycieczki do Przemyśla i na Ukrainę jesienią 2015 lub wiosną 2016 r.;
  – zaakceptowanie zmian w składzie Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”;
  – podjęcie prac dążących do zorganizowanie multimedialnego Muzeum Kazimierzowskiego, w oparciu o Pracownię Kazimierzowską Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  – kontynuowanie prac, zmierzających do utworzenia turystycznego Szlaku Kazimierza Wielkiego;
  – propagowanie idei wspólnych dla miast Kazimierzowskich witaczy przydrożnych;
  – kontynuacja zawodów obronno-sprawnościowych dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Sprawni jak żołnierze, dzielni jak rycerze” przez 1. Pomorską Brygadę Logistyczną im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  – przygotowanie i odbycie X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SKKW w czerwcu 2016 r. w Kole, woj. wielkopolskie.

Podpisy członków Komisji

(-) Lech Łbik (Bydgoszcz) – przewodniczący
(-) Andrzej Boruckib(Łęczyca) – sekretarz
(-) Anna Marcinkowska (Kowal) – członek

VIII-2014, Przemyśl


VIII Walne Zebrania Sprawozdawcze Członków
Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego,
odbyte w dn. 22 czerwca 2014 r. w Przemyślu, woj. podkarpackie

     Zebranie rozpoczęło na przemyskim zamku kazimierzowskim w drugim terminie o godzinie 12. Zgromadzonych członków powitała gospodyni miejsca, dyrektorka Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, Renata Nowakowska.

     Na wstępie prezes SKKW, Eugeniusz Gołembiewski, wręczył uroczyście Medale Kazimierza Wielkiego dwóm zasłużonym członkom Stowarzyszenia: Henryce Kaszyckiej-Paniw z Przemyśla (emerytowanej sekretarz miasta Przemyśla i byłej skarbniczki SKKW) oraz Janowi Klamczyńskiemu, wiceprezesowi SKKW i wójtowi gminy Szydłów w województwie świętokrzyskim.

     Po tej uroczystości mgr Lucjan Fac z Przemyśla wygłosił referat „Działania militarne Kazimierza III na Rusi Czerwonej w latach 1340–1349”.

     Właściwe obrady poprzedziły wybory przewodniczącego zebrania (Zenon Chojnacki, wójt gminy Inowłódz), sekretarza zebrania (Lech Łbik z Bydgoszczy), członków komisji uchwał i wniosków (Radosław Cichański z Bydgoszczy, Tadeusz Biniewicz z Gostynina, Tomasz Nuszkiewicz z Koła).

     Obrady otworzyła informacja prezesa SKKW o działalności Stowarzyszenia w czasie od 15 lutego 2013 do 1 czerwca 2014 r.

     Następnie skarbniczka SKKW, Krystyna Pawlak z Łęczycy, złożyła sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2013. Po niej przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKKW, Andrzej Lewandowski z Kowala, odczytał sprawozdanie z kontroli przychodów i wydatków w roku 2013, po czym złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi SKKW.

     W wyniku jednomyślnego głosowania Zarząd otrzymał absolutorium za rok finansowy 2013.

     Głos zabrał z kolei sekretarz generalny SKKW, Zdzisław J. Zasada, który przedstawił plan przedsięwzięć Stowarzyszenia na lata 2014–2015. Mówił o dalszej współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Toruniu w dziele organizowanych przez te placówki dorocznych konkursów o Kazimierzu Wielkim i jego czasach. SKKW firmować będzie XVI Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Kazimierza Wielkiego w Szydłowie (25 VII 2014); przyszłoroczny Jarmark Kazimierzowski, połączony z turniejem szachowym, w Kowalu; konferencję naukową w Inowłodzu „Zjazd monarchów w Krakowie w 1364 r.” (11 X 2014); cykliczne imprezy przy bydgoskim pomniku króla Kazimierza Wielkiego, organizowane w każdorazową rocznicę urodzin i śmierci monarchy przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy we współdziałaniu z tamtejszą 1. Pomorską Brygadą Logistyczną. Plany na najbliższą przyszłość obejmują dalszą współpracę SKKW z rzeczoną brygadą oraz z prężnym środowiskiem działaczy kazimierzowskich z Będzina. SKKW zamierza też zacieśnić kontakty ze szkołami, mającymi za patrona Kazimierza Wielkiego. W dalszym ciągu publikowane będą „Zapiski Kazimierzowskie”. Rozważane są następujące inicjatywy: przebudowa strony internetowej SKKW; wznowienie albumu „Sto miast Kazimierza Wielkiego”; pomysł ustanowienia osobnego znaczka SKKW, przeznaczonego do noszenia w klapie marynarki lub żakietu.

     Zdzisław J. Zasada nakreślił również program nadawania Medali Kazimierza Wielkiego (złotych i srebrnych), przyznawanych za istotny wkład w szerzenie idei kazimierzowskiej miastom, wsiom, instytucjom, organizacjom tudzież osobom indywidualnym.

     W toku obrad zgłoszono szereg wniosków i propozycji. I tak prezes SKKW, Eugeniusz Gołembiewski, zaproponował uświetnienie imprez publicznych flagami miast i gmin członkowskich. On też postulował poszerzenie turystycznego Szlaku Piastowskiego na kolejne województwa.

     Radosław Cichański z Bydgoszczy zgłosił projekt wypuszczenia koszulek z napisami informującymi o SKKW.

     Krystyna Pawlak z Łęczycy zaproponowała wyprodukowania talerza ze sławnej uczty u Wierzynka.

     Wojciech Sobolewski z Bydgoszczy zachęcał do emisji znaczka SKKW oraz starań o utworzenie turystycznego Szlaku Kazimierza Wielkiego.

     Z kolei Zenon Chojnacki z Inowłodza postulował, aby SKKW udzielało poparcia dawnym miastom kazimierzowskim, starającym się o przywrócenie utraconych praw miejskich.

Protokółował: (-) Lech Łbik, Bydgoszcz
Sekretarz Rady SKKW

 


UCHWAŁA
Zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z dnia 22 czerwca 2014 r.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Przewodniczący – Radosław Cichański, Bydgoszcz
Członek     – Tadeusz Biniewicz, Gostynin
Członek     – Tomasz Nuszkiewicz, Koło

W oparciu o § 19, pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, po przedstawieniu przez Zarząd SKKW:

1. informacji z działalności za okres 31 lipca 2013 r. do 1 czerwca 2014 r.;
2. informacji w sprawie wyników finansowych Stowarzyszenia za rok 2013 przedłożonej przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia;
3. i po wysłuchaniu głosów w dyskusji;

proponuje Zebraniu Walnemu Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego podjęcie uchwały następującej treści:

§ 1

Przyjąć do wiadomości SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA OKRES 31 LIPCA 2013 R. DO 1 CZERWCA 2014 R.

§ 2

                Przyjąć do wiadomości SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA 2013 ROK.

§ 3

                Udziela się absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego za okres 31 lipca 2013 r.
do 1 czerwca 2014 r.

§ 4

                Zaakceptować propozycje działalności władz Stowarzyszenia Króla Kazimierza wielkiego na okres 1 czerwca 2014 r. do 1 czerwca 2015 r., które na trwałe wpisały się do imprez organizowanych lub współorganizowanych przez SKKW.

 1. Ogólnopolski konkurs o Kazimierzu Wielkim i jego czasach – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 2. XVI Międzynarodowy Turniej Rycerski w Szydłowie.
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu dla uczniów szkół specjalnych
  z woj. kujawsko-pomorskiego – V Regionalny Konkurs Historyczny „W czasach Króla Kazimierza Wielkiego”.
 4. Jarmark Kazimierzowski oraz Turniej Szachowy w Kowalu.
 5. Przedsięwzięcia związane z bohaterem IV LO w Bydgoszczy.
 6. Przedsięwzięcia 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 7. Inicjatywy grupy członków SKKW z Będzina czczące króla Kazimierza Wielkiego.
 8. Wydanie kolejnych dwóch periodyków „Zapiski Kazimierzowskie”.
 9. Zorganizowanie konferencji naukowej w Inowłodzu dot. tematyki wyżywienia, higieny i obyczajów związanych
  z kulturą stołu oraz „łazienki” w czasach średniowiecza.
 10. Uczczenie:
  1. 650 – rocznica zjazd książąt i królów z inicjatywy Kazimierza Wielkiego (22-27 września 1364), zwanego Ucztą u Wierzynka;
  2. 650 – rocznica utworzenia z polecenia Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej (12 maja 1364 r.).
 11. Opracowanie i wydanie gadżetu promującego SKKW.
 12. Gruntowne przebudowanie strony www SKKW:
  1. w kierunku ukazania walorów turystycznych,
  2. zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych.
 13. Ewentualne wydanie albumu „100 miast Kazimierza Wielkiego”.
 14. Wręczenie Medali Króla Kazimierza Wielkiego dla:
  1. Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – złoty,
   27 czerwca 2014 r.;
  2. Miasta Czchowa, woj. małopolskie;
  3. Miasta Kruszwicy, woj. kujawsko-pomorskie, 13 lipca 2014 r.;
  4. Miasta Łęczycy, woj. łódzkie;
  5. Miasta Niepołomice, woj. małopolskie;
  6. Gminy Inowłódz, woj. łódzkie, 11 października 2014 r.;
  7. Gminy Szydłów – 27 lipca 2014 r.;
  8. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego z Krakowa – złoty;
  9. Sławomira Brodzińskiego z Będzina, woj. śląskie;
  10. Jerzego Giergielewicza z Włocławka, woj. kujawsko-pomorskie.

§ 5

                Przychylić się do postulatów dotyczących inicjatyw członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego wniesionych podczas obrad zebrania walnego:

 1. Prezentowanie flag miejscowości kazimierzowskich podczas różnego rodzaju uroczystościach dotyczących króla Kazimierza Wielkiego.
 2. Złożenie wniosków do urzędów marszałkowskich z propozycją rozważenia poszerzenia Szlaku Piastowskiego
  o województwa południowej i centralnej Polski (łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie).
 3. Organizacja zebrania członków SKKW w Gostyninie (woj. mazowieckie) wraz z odsłonięciem pracy przedstawiającej herby miast-członków SKKW w pracowni Tadeusza Bieniewicza.
 4. Zaprojektowanie i zlecenie wykonania charakterystycznych dla Stowarzyszenia materiałów propagandowych.
 5. Poparcie wniosków dawnych miast, członków SKKW, które utraciły prawa miejskie o ich przywrócenie.
 6. Możliwość skorzystania z projektów wspólnych „witaczy” dla miejscowości kazimierzowskich.

Powyższe propozycje mogą być poszerzone o nowe inicjatywy członków SKKW.

§ 6

                Realizacja przedsięwzięć, które wymagać będą nakładów finansowych, wspierana będzie przez Zarząd SKKW, w miarę ich posiadania.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków                                               Prowadzący zebranie
(-) Radosław Cichański, Bydgoszcz                                                   (-) Zygmunt Chojnacki, Inowłódz

 

 

VII-2013, Sandomierz

VII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków
Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego
odbyte w dn. 24 sierpnia 2013 r. w Sandomierzu, woj.
świętokrzyskie

     Gości powitał w kameralnej sali kina „Starówka” Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski, który w krótkim wystąpieniu przybliżył historyczne zasługi ostatniego władcy z dynastii Piastów króla Kazimierza Wielkiego, jego osiągnięcia, które zapisały się na kartach historii jako władcy, „który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. To powiedzenie stanowi namacalny dowód o tym, jak wielkim budowniczym był Kazimierz Wielki. Za Króla Kazimierza w Polsce panował dobrobyt i z roku na rok kraj stawał się coraz silniejszy, z którym liczono się w całej Europie. Wewnętrzny rozwój monarchii oraz złoty wiek miast i wsi sprawiły, Że syna Władysława Łokietka nazwano Wielkim. Gospodarz królewskiego miasta z dumą podkreślił – „[…] jestem niezmiernie zaszczycony goszcząc w naszym nadwiślańskim grodzie szanownych gości tak mocno zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia, które sławi imię i zasługi jednego z najpotężniejszych władców Polski. Dzięki Kazimierzowi Wielkiemu Sandomierz oraz wiele innych miast, których przedstawiciele przybyli na dzisiejsze zebranie, może prezentować się w tak zachwycającej architektonicznie formie po czasy współczesne […]. Sandomierz jest członkiem – Założycielem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego od dn. 29 IV 2008 r.

W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Prezes Stowarzyszenia – Eugeniusz Gołembiewski – na co dzień Burmistrz Kowala, który przybliżył istotę działalności i cele statutowe Stowarzyszenia. Miłym akcentem zebrania było uroczyste wręczenie okolicznościowego adresu Jerzemu Borowskiemu o treści: „Panu Jerzemu Borowskiemu Burmistrzowi Królewskiego Miasta Sandomierz z wyrazami wdzięczności za kultywowanie Tradycji Kazimierzowskich i wspieranie działalności Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego przez Samorząd Miasta Sandomierz”.

Kolejnym prelegentem był dr Tomisław Giergiel, który przedstawił referat na temat „Królewskie Miasto Sandomierz – historia i dzień dzisiejszy”. Następnie o historii Gminy Inowłódz położonej w powiecie tomaszowskim, woj. łódzkie, przedstawił wójt – Zenon, Stanisław Chojnacki.

Po zakończeniu ostatniego referatu część roboczą Walnego Zebrania otworzył prezes – Eugeniusz Gołembiewski, który przywitał przybyłych członków Stowarzyszenia. Należy podkreślić, Że do Stowarzyszenia należą miejscowości, szkoły, organizacje oraz osoby indywidualne z terenu całego kraju. Dynamiczny charakter Stowarzyszenia przyciąga wciąż nowych członków, którzy poprzez swoją przynależność stają się piewcami chwalebnych momentów w dziejach historii polskiej.

Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego i sekretarza. Na przewodniczącego jednomyślnie wybrano dr Zdzisława Zasadę do nie dawna mieszkańca Włocławka, obecnie Słubicy Dobrej – sekretarza Stowarzyszenia, a na sekretarza Jerzego Giergielewicza z Włocławka.

Następnie prezes przekazał prowadzenie dalszej części Walnego Zebrania przewodniczącemu dr Zdzisławowi Zasadzie, który odczytał porządek obrad zatwierdzony jednogłośnie przez uczestników zebrania. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Radosław Cichański – przewodniczący z Bydgoszczy, Sławomir Brodziński z Będzina oraz Jan Klamczyński z Szydłowa.

Sprawozdanie z działalności statutowej za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 lipca 2013 r. przedstawił prezes – Eugeniusz Gołembiewski, który w sposób merytoryczny przedstawił, czym się zajmował Zarząd i Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym. Między innymi podkreślił, Że do Stowarzyszenia należy ogółem 144 członków w tym: 36 – miasta i miejscowości, 23 – organizacje, instytucje i szkoły, 85 – członków indywidualnych. W omawianym okresie w szeregi Stowarzyszenia przyjęto 18 członków, natomiast skreślono 2 miasta i 9 członków indywidualnych na ich wniosek.

Do najważniejszych przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować Zarządowi i członkom Stowarzyszenia zaliczyć należy:

 1. Opracowanie merytoryczne i graficzne folderu Stowarzyszenia, który został w ilości 3000 szt. wydrukowany i rozesłany do różnych instytucji, organizacji jak również dla członków Stowarzyszenia.
 2. Opracowanie kalendarza ściennego z zegarem i wizerunkiem Kazimierza Wielkiego, który został w ilości 120 szt. rozesłany członkom Stowarzyszenia.
 3. Ufundowanie nagrody rzeczowej w kwocie 500 zł dla najmłodszego uczestnika finału konkursu Wiedzy
  o Kazimierzu Wielkim w Bydgoszczy.
 4. Ufundowanie nagrody głównej w postaci miecza dla najdzielniejszego rycerza XV Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego w Szydłowie.
 5. Udział delegacji w uroczystości otwarcia odbudowanego zamku w Inowłodzu.
 6. Współorganizacja Jarmarku Średniowiecznego w Kowalu.
 7. Organizacja II Turnieju Szachowego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Ponadto członkowie Zarządu i Stowarzyszenia reprezentowali organizację nadając odpowiedniej rangi wielu spotkaniom, uroczystościom oraz innym przedsięwzięciom na terenie całego kraju. Zarząd i członkowie również moralnie i materialnie wspierali ich organizację, chociażby wymienić należy udział w uroczystościach w Tyliczu, Bydgoszczy, Inowłodzu, Będzinie czy z okazji 650 lokacji Goliny.
W omawianym okresie Stowarzyszenie wydało kolejne dwa periodyki (8 i 9) „Zapiski Kazimierzowskie”, opracowało medal Króla Kazimierza Wielkiego w wersji posrebrzanej i pozłacanej oraz powołało Kapitułę jego przyznawania. To tylko jedne z ważniejszych informacje o statutowej działalności Stowarzyszenia w omawianym okresie.
Po sprawozdaniu z działalności sprawozdanie finansowe z rewizji przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Rudziński. W końcowym wystąpieniu Komisja pozytywnie ocenił całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym wynikiem, czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

W dyskusji nad sprawozdaniami, uczestnicy pozytywnie ocenili całokształt pracy Zarządu, Rady oraz całego Stowarzyszenia, podkreślając, Że osiągnięte wyniki są znaczącym sukcesem wszystkich członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia.

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy oraz gromkimi brawami nagrodziło członków Zarządu za społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie planu przedsięwzięć na drugie półrocze 2013 roku oraz pierwsze półrocze 2014 roku. Komisja Uchwał i Wniosków również przedstawiła wnioski, które wypłynęły podczas zebrania do realizacji w nowej kadencji.

Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem oraz pamiątkową fotografią na dziedzińcu starego rynku Królewskiego Miasta Sandomierz. Gospodarz miasta nie omieszkał zaprosić gości do zwiedzenia królewskiego miasta, którego przewodnikiem był znakomity historyk dr Tomisław Giergiel, a było, co oglądać i co podziwiać.

Spisał: Wojciech Nawrocki (Gołaszewo), członek SKKW

VI-2012, Niepołomice

 

VI Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia
Króla Kazimierza Wielkiego
odbyte w dn. 26 VI 2012 r. w Niepołomicach, woj. małopolskie

           Zebranie otworzył przewodniczący Rady Stowarzyszenia, prof. Jacek Maciejewski z Bydgoszczy. Na wstępie dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącą jednomyślnie wybrano Henrykę Kaszycką-Paniw z Przemyśla, a na sekretarza Lecha Łbika z Bydgoszczy. Sekretarz odczytał regulamin obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Zebrani wybrali następnie członków dwóch komisji: Wyborczo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. W skład pierwszej z nich weszli: Hanna Błażejczak z Kowala (przewodnicząca), Elżbieta Ługiewicz-Łbik i kpt. Paweł Wąsowicz, oboje z Bydgoszczy; w skład drugiej: prof. Zbigniew Zyglewski z Bydgoszczy (przewodniczący), Jerzy Giergielewicz z Włocławka i Renata Nowakowska z Przemyśla.
Miłym akcentem zebrania było nadanie prof. dr. hab. Jerzemu Lesławi Wyrozumskiemu godności Honorowy Członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.
Po czym aktualny prezes, Eugeniusz Gołembiewski z Kowala, złożył zebranym sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Stowarzyszenia, obejmujące okres minionej kadencji w latach 2008–2012. Materiał w załączeniu.
Z kolei sprawozdanie z kontroli finansowej działalności władz Stowarzyszenia w tejże kadencji przedstawił Wojciech Rudziński z Kowala, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowano przychody i rozchody w latach 2008–2011, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2011, po czym Andrzej Borucki z Łęczycy, członek rzeczonej Komisji, zaprezentował dane finansowe z pierwszych miesięcy roku bieżącego (do 10 maja). Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Po sprawozdaniach w sprawie działalności merytorycznej i finansowej odbyły się dwa kolejne głosowania, przy czym za każdym razem 3 osoby wstrzymały się od głosu, a reszta głosujących była za przyjęciem omówionych sprawozdań. Skutkiem tego walne zebranie członków udzieliło jednogłośnie ustępującemu Zarządowi wymaganego absolutorium za rok 2011.
Kolejnym punktem walnego zebrania była dyskusja na temat wspólnych przedsięwzięć członków Stowarzyszenia na rok najbliższy i całą następną kadencję do roku 2016. I tak prezes Eugeniusz Gołembiewski postulował kontynuację dotychczasowej działalności ze szczególnym uwzględnieniem umacniania partnerskich więzi między członkami Stowarzyszenia. Podniósł też sprawę powołania do życia turystycznego Szlaku Kazimierza Wielkiego oraz omówił pokrótce kilka innych projektów, dotyczących między innymi dekoracji miast kazimierzowskich flagami pozostałych ośrodków stowarzyszonych, ustanowienia medalu Kazimierza Wielkiego, możliwości realizacji filmów promocyjnych miast członkowskich, udziału w ogólnopolskim plebiscycie na Polaka Wszech Czasów z głosem na rzecz wielkiego Piasta czy przekształcenia turnieju sprawnościowo-wojskowego, zorganizowanego niedawno przez I Pomorską Brygadę Logistyczną imienia Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ogólnopolskie mistrzostwa szkół mundurowych.
Aktorka Aldona Orman z Warszawy, jako swoista ambasadorka Kazimierza Wielkiego, apelowała o powszechny udział w internetowym głosowaniu na wybór Polaka Wszech Czasów. Spośród trzystu wytypowanych postaci jesienią 2012 roku wybranych zostanie 12 osób, z grona których w telewizyjnym plebiscycie wyłoniony będzie zwycięzca.
Profesor Jacek Maciejewski ogłosił, że bydgoski wiceprezydent, Jan Szopiński, wyraził zamiar zorganizowania w przyszłym roku w Bydgoszczy zlotu należących do Stowarzyszenia szkół kazimierzowskich.
Profesor Zbigniew Zyglewski odniósł się do idei wytyczenia turystycznego Szlaku Kazimierza Wielkiego. W związku z tą ideą w roku 2013 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma się odbyć sesja naukowa, poświęcona organizacji szlaków turystycznych i powiązana z dyskusją zaproszonych przedstawicieli ośrodków kazimierzowskich na temat możliwości wytyczenia międzyregionalnego szlaku kazimierzowskiego.
Andrzej Borucki, dyrektor Muzeum w Łęczycy, omówił kazimierzowski konkurs historyczny o charakterze merytoryczno-sprawnościowym, organizowany cyklicznie przez zarządzaną przez niego placówkę. Przekonywał do urządzania takich konkursów także w innych miejscach. Zachęcał również do nadsyłania do Kowala ujednoliconych herbów miast członkowskich, aby można było je następnie przenosić na tarcze herbowe i wykorzystywać podczas różnorakich imprez, zawodów czy turniejów.
Małgorzata Palka z Krakowa przedstawiła pomysł przyjęcia wspólnego hasła kazimierzowskiego dla całego Stowarzyszenia. Szereg propozycji sformułował Radosław Cichański z Bydgoszczy. Mowa o pomyśle realizacji filmów promocyjnych miast kazimierzowskich, powołaniu do życia internetowego Muzeum Cyfrowego Kazimierza Wielkiego, rozszerzeniu działalności Stowarzyszenia na Ukrainę, Litwę i Węgry, pozyskiwaniu środków na działalność ze źródeł zewnętrznych (w tym europejskich), wreszcie o udziale Stowarzyszenia w obchodach 680. rocznicy koronacji Kazimierza Wielkiego (w 2013 r.) czy w obchodach 650. rocznicy Krakowskiego Zjazdu Monarchów oraz założenia Akademii Krakowskiej (w 2014 r.).
Zamknąwszy część sprawozdawczo-merytoryczną walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia, przystąpiono do wyboru statutowych organów władzy tej organizacji na nową kadencję w latach 2012–2016. Na wstępie wyborczej części obrad prezes E. Gołembiewski zaproponował zwiększenie liczby członków Rady Programowanej z 15 do 25 osób, wszelako w wyniku krótkiej dyskusji rzecz postanowiono odłożyć do następnego walnego zgromadzenia członków. Do Rady kandydowało, po uprzednim zgłoszeniu i publicznym wyrażeniu zgody, 15 osób; do Zarządu – 7 osób; do Komisji Rewizyjnej – 3 osoby. Po wyłonieniu kandydatów odbyły się dwa głosowania, z których jedno dotyczyło wyboru jawnego, a drugie blokowego zgłoszonych osób. Oba zaakceptowano jednogłośnie, po czym jednomyślnie dokonano wyboru wyłonionych kandydatów, którzy następnie wybrali spośród siebie przewidzianych statutem funkcjonariuszy. W wyniku przeprowadzonych wyborów władze Stowarzyszenia II kadencji ukonstytuowały się w następującym składzie:

          Rada SKKW

Jacek Maciejewski z Bydgoszczy – przewodniczący, Roman Ptak (burmistrz Niepołomic) – wiceprzewodniczący, Marek Chudoba (burmistrz Czchowa) – wiceprzewodniczący, Lech Łbik z Bydgoszczy – sekretarz, Stanisław Gliszczyński (burmistrz Koronowa) – członek prezydium, płk Dariusz Pluta (I Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy) – członek prezydium. Członkowie: Zbigniew Zyglewski z Bydgoszczy, Jacek Lupa (wójt Lelowa), Mariusz Ryś (burmistrz Tuchowa), Bolesław Bujak (burmistrz Ropczyc), Miłosz Naczyński (burmistrz Przedborza), Janusz Macierzyński (burmistrz Opoczna), Dariusz Witczak (burmistrz Kruszwicy), Zenon Chojnacki (wójt Inowłodza), Jerzy Borowski (burmistrz Sandomierza).

          Zarząd SKKW

Eugeniusz Gołembiewski (burmistrz Kowala) – prezes, Jan Klamczyński (wójt Szydłowa) – wiceprezes, Jan Szopiński (wiceprezydent Bydgoszczy) – wiceprezes, Zdzisław Zasada ze Słubicy Dobrej k. Warszawy – sekretarz generalny, Krystyna Pawlak z Łęczycy – skarbnik, Renata Nowakowska z Przemyśla – członek, Aldona Orman z Warszawy – członek.

          Komisja Rewizyjna SKKW

Wojciech Rudziński z Kowala – przewodniczący, Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz, Andrzej Borucki z Łęczycy – członek.

Po zakończeniu procedury wyborczej głos zabrał prof. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który pochwalił działalność Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego na niwie edukacyjnej i społecznej, po nim zaś przemawiał prof. Zyglewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który jako redaktor „Zapisków Kazimierzowskich” apelował o publikowanie na łamach tego czasopisma informacji o aktualnych dokonaniach i atrakcjach turystycznych poszczególnych miejscowości. Na koniec spotkania Komisja Uchwał i Wniosków zobowiązała nowo wybrany Zarząd do określonych podjęcia działań w najbliższym czasie. Chodzi o udzielenie poparcia inicjatywie władz Bydgoszczy w sprawie organizacji zlotu szkół imienia Kazimierza Wielkiego; zmiany w statucie liczby członków Rady; zorientowanie się w możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na działalność Stowarzyszenia; stworzenie cyfrowego Muzeum Kazimierza Wielkiego; wspieranie idei historyczno-sprawnościowych konkursów kazimierzowskich w Łęczycy; intensyfikację prac zmierzających do utworzenia kazimierzowskiego szlaku turystycznego; dalszą współpracę z wojskiem w celu kontynuowania zawodów sportowo-obronnych; udział w obchodach 680. rocznicy koronacji Kazimierza Wielkiego (w 2013 r.) oraz 650. rocznicy Krakowskiego Zjazdu Monarchów i założenia Akademii Krakowskiej (w 2014 r.).
Protokółował
(-) Lech Łbik, Bydgoszcz
Sekretarz Rady SKKW

V-2011, Przedbórz

V Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia
Króla Kazimierza Wielkiego,
odbyte w dn. 11 czerwca 2011 r. w Przedborzu, woj. łódzkie

Przebieg i podjęte uchwały:
1. Ogólne podsumowanie dotychczasowej działalności SMKKW oraz obchodów 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego (prezentacja multimedialna – Eugeniusz Gołembiewski – prezes SMKKW).
2. Podjęcie okolicznościowej uchwały na temat minionych obchodów 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego (Eugeniusz Gołembiewski – prezes SMKKW odczytuje tekst: Uchwała_Nr-1_2011
3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień (prowadzi tę część Zdzisław Zasada – sekretarz generalny SMKKW – Postanowienie Prezydenta RP).

Postanowienie_Prezydenta
4. Nadanie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Jerzemu Lesławowi Wyrozumskiemu. Uzasadnienie wygłasza Jacek Maciejewski, następnie odczytuje tekst:
Wyrozumski Jerzy_uzasadnienie;
Uchawła_Nr-2_2011;
Dyplom_Wyrozumski Jerzy
5. Referat Tomasza A. Nowaka z Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku – „Najstarsze dzieje Przedborza”.
6. Premiera filmu „Kazimierza Wielki i jego czasy” (Radosław Cichański – krótki wstęp i projekcja).
7. Wystąpienie przedborzanina płk. Wojciecha Stefana Zawadzkiego – muzeologa, historyka wojskowości, latach 1990-2002 dyrektora Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.
8. Rekomendacja wyrobów ceramiki artystycznej związanej z Kazimierzem Wielkim (Mariusz Sierakowski – artysta plastyk).
9. Sprawozdanie Zarządu SMKKW:
a. z działalności merytorycznej za okres 1 maja 2011 r. – 31 maja 2011 r., przedstawia Zdzisław J. Zasada: Sprawozdanie_Zarzadu SMKKW
b. z działalności finansowej za 2010 r., przedstawia Krystyna Pawlak – skarbnik SMKKW, Finanse SMKKW_2010
10. Ocena działalności władz SMKKW przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium, przedstawia Wojciech Rudziński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej SMKKW.
11. Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami.
12. Wniosek Komisji Rewizyjnej SMKKW i podjęcie uchwały o absolutorium dla Zarządu SMKKW, odczytuje Wojciech Rudziński: Uchwała Nr-3_2011
13. Rozpatrzenie wniosków Zarządu SMKKW dotyczących (Henryka Kaszycka-Paniw – członek Zarządu SMKKW):
a. zmiany nazwy Stowarzyszenia: Uchwała_Nr-4_2011
b. zmian w składzie osobowym Rady i Zarządu SMKKW: Uchwała_Nr-5_2011. Jacek Maciejewski i Eugeniusz Gołembiewski – wręczają podziękowania za pracę w Radzie i Zarządzie oraz nominację nowym członkom władz SMKKW),
c. zmian w Statucie SMKKW związanych z ustanowieniem „Medalu Stowarzyszenia”: Uchwała_Nr-6_2011
d. podwyższenia od 1 stycznia 2012 r. rocznej składki członkowskiej dla osób indywidualnych: Uchwała_Nr-7_2011
14. Dyskusja. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków proponuje przyjęcie uchwał 4, 5, 6 i 7 w podanych sprawach. Głosowanie).
15. Wolne wnioski.
16. Uhonorowanie gospodarzy Przedborza goszczących członków SMKKW (podziękowania składają przewodniczący i prezes SMKKW wręczając dla włodarzy okolicznościowe upominki).
17. Zakończenie obrad (przewodniczący obrad).
18. Poczęstunek i zwiedzanie Przedborza (gospodarze Przedborza).

IV-2010, Kowal

IV Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast
Króla Kazimierza Wielkiego odbyte w dn. 30 IV 2010 r. w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie,
w 700. rocznicę urodzin króla Kazimierza III Wielkiego

1. Eugeniusz Gołembiewski – prezes SMKKW, otworzył zebranie oraz powitał członków Stowarzyszania.

– przewodniczył zebraniu – Jacek Maciejewski,
– protokółowała – Grażyna Snopkowska.

* Stan członków Stowarzyszania na dzień zebrania:

– założyciele i grody Kazimierzowskie – 33,
– placówki oświatowe i inni zbiorowi członkowie – 20,
– osoby indywidualne – 52.

* Razem członków zbiorowych – 55.
* Ogółem członków (wspierających, rzeczywistych) – 107.
* Przyjętych do Stowarzyszenia w okresie 6 VI 2009 – 30 IV 2010 r.

– grody Kazimierzowskie – 4,
– placówki oświatowe i inni zbiorowi członkowie – 7,
– osoby indywidualne – 22.

* Łącznie – 33
* Odbyte zebrania Zarządu Stowarzyszenia w: Łęczycy -2, Bydgoszczy – 1, Kruszwicy – 1, konsultacyjne, elektronicznie – 1.

2. Przewodniczący
a. podjęcie Uroczystej uchwały dotyczącej jubileuszu 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego

Uchwała Nr 1/2010 Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 30 kwietnia 2010 r. z okazji 700. rocznicy urodzin króla Kazimierza Wielkiego

My, członkowie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, postanawiamy w dniu dzisiejszym uroczyście uczcić 700. rocznicę urodzin Kazimierza Wielkiego.
           To właśnie tu w Kowalu na Kujawach przyszedł na świat ostatni z Piastów, syn Łokietka i Jadwigi, który przez 37 lat , od 1333 do 1370 roku tak mądrze rządził Polską, że jako jedyny w długim poczcie polskich królów otrzymał przydomek Wielki.
Zapisał się On w naszych dziejach jako wielki reformator państwa, głównie w obszarach administracji, finansów, wojskowości, prawodawstwa oraz ogromnej akcji kolonizacyjnej. To za jego panowania miała miejsce lokacja prawie 100 nowych miast.

           Również w dziedzinie edukacji król zapisał się ufundowaniem w 1364 r. Akademii Krakowskiej, będącej najstarszą polską uczelnią wyższą, a jednocześnie jednym z pierwszych uniwersytetów europejskich.
           Rządy Króla Kazimierza Wielkiego to dla Polski czas rozkwitu i dobrobytu, który pozwolił w znaczący sposób zmniejszyć dystans cywilizacyjny dzielący nasz kraj od krajów Europy Zachodniej w XIV wieku.
           Odsłonięcie pomnika monarchy w Kowalu jest materialnym gestem pamięci, podobnie jak szereg bardzo licznych imprez, konferencji naukowych i popularno-naukowych, konkursów, jakie w roku jubileuszu organizowane są przez grody Kazimierzowskie oraz szkoły i instytucje mające za swojego bohatera Kazimierza Wielkiego.
           Najważniejsza jest jednak misja naszego Stowarzyszenia aby postać Kazimierz Wielkiego była inspiracją dla współczesnych władz państwowych i samorządowych oraz całego młodego pokolenia Polaków. Służyć temu mają wielorakie formy popularyzacji dokonań monarchy oraz poszerzanie wiedzy o tamtych czasach adresowane do różnych grup wiekowych.
           Nasza praca dziś się nie kończy. Sprawmy aby pamięć o Królu Kazimierzu Wielkim była zawsze częścią naszej świadomości narodowej.

b. podjęcie Uchwały dotyczącej tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem

Uchwała Nr 2/2010 Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia ofiar katastrofy lotniczej osób udających się na uroczystości katyńskie

My, członkowie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, postanawiamy w dniu dzisiejszym uczcić pamięć tragicznie zmarłych członków delegacji państwowej udającej się na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego.
           Z wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy tragicznie zmarłych, 10 kwietnia 2010 roku, w czasie pełnienia służby dla Ojczyzny, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego i Jego Żonę – Marię Kaczyńską oraz wszystkich innych pasażerów oraz członków załogi prezydenckiego samolotu.
Na szczególne podkreślenie zasługuje wdzięczna pamięć po: Szefie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Władysławie Stasiaku, Sekretarzu Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pawle Wypychu, Dyrektorce Biura Kadr i Oznaczeń w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Barbarze Mamińskiej, Zastępcy Dyrektora Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Katarzynie Doraczyńskiej i Kapelanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ks. Romanie Indrzejczyku – którzy swoją działalnością oraz obecnością w czasie spotkania z Panem Prezydentem, w jego Kancelarii w dniu 4 marca 2010 r., przyczynili się do nadania wysokiej rangi jubileuszowi 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu na Kujawach.

„Nie umarł ten, kto w pamięci naszej żyje …”

Cześć ich pamięci

 

c. informacja Zdzisława J. Zasady z bieżącej działalności Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego

Najważniejsze inicjatywy oraz przedsięwzięcia zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w okresie 6 VI 2009 – 30 IV 2010 roku

30. 06. 2009 r. – Ukazał się nr 2/2009 r. periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”, który został rozesłany do członków Stowarzyszenia.
25. 08. 2009 r. – W Łęczycy woj. łódzkie odbyło się posiedzenie statutowych władz Stowarzyszenia.
16. 09. 2009 r. – W jubileuszu 35-lecia Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu oraz Dnia Edukacji Narodowej, w którym udział brali przedstawiciele Stowarzyszenia.
21. 09. 2009 r. – W Bibliotece im. dr. Wiktora Bełzy odbyło się zebranie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.
9. 10. 2009 r. – Prezes Stowarzyszenia Eugeniusz Gołembiewski został przyjęty na audiencji przez ordynariusza Diecezji Włocławskiej ks. bpa Wiesława Meringa. Podczas rozmowy omówiono problematykę dotyczącą uroczystej mszy świętej z racji jubileuszu urodzin króla Kazimierza Wielkiego, jaka odbyła się w 30 IV 2010 r. w Kowalu.
23. 10. 2009 r. – Zostało podpisane porozumienie z Zakładem Poligraficznym „Serigraph” z Bydgoszczy w sprawie przygotowania oraz wydrukowania albumu „100 miast Kazimierza Wielkiego”.
28. 10. 2009 r. – Odbyło się posiedzenie komisji konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego p.n. „Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność”.
4. 11. 2009 r. – Sekretarz generalny Stowarzyszenia odbył spotkanie z lokalnym kierownictwem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Łęczycy. Przedmiotem narady było ustalenie zasad oraz regulaminu turystycznej odznaki krajoznawczej związanej z grodami króla Kazimierza Wielkiego.
4. 11. 2009 r. – Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie prezesa Stowarzyszenia oraz przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego. Było ono poświęcone przygotowaniom do obchodów 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego.
23. 11. 2009 r. – Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowili Rok 2010 – Rokiem Króla Kazimierza Wielkiego.
1. 12. 2009 r. – Został wydany przez Stowarzyszenie kalendarz z zegarem na 2010 r., który otrzymały: miasta i miejscowości stowarzyszone, członkowie władz stowarzyszenia oraz część została wręczona laureatom konkursów jako nagrody.
4. 12. 2009 r. – Prezes Stowarzyszenia Eugeniusz Gołembiewski spotkał się z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim. W czasie jego trwania zostały omówione wspólne przedsięwzięcia mające na celu uczczenie 700. rocznicy urodzin Kazimierza Wielkiego.
17. 12. 2009 r. – Na zaproszenie dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy udział
w spotkaniu Wigilijnym udział wzięli Eugeniusz Gołembiewski – prezes Stowarzyszenia i Zdzisław J. Zasada – sekretarz generalny.
18. 12. 2009 r. – W Kobylnikach k. Kruszwicy zostało zorganizowane podsumowanie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność”. W części roboczej odbyło się posiedzenie władz statutowych Stowarzyszenia.
Styczeń 2010 r. – Ukazał się nr 3/2009 r. periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”. Wydawnictwo zostało rozesłane do członków Stowarzyszenia, miast założycieli Stowarzyszenia, miast Kazimierzowskich, wybranych bibliotek i muzeów oraz osób kultywujących idee Kazimierza Wielkiego.
Marzec 2010 r. – Został ogłoszony konkurs „Na najlepszy strój z okresu średniowiecza” dla dzieci i młodzieży. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 30 IV 2010 r.
4 III 2010 r. – W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z władzami miast Kazimierzowskich z okazji przypadającego w 2010 r. jubileuszu 700. rocznicy urodzin monarchy.
Marzec 2010 r. – Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego zaproponowało grodom króla Kazimierza Wielkiego wykonanie okolicznościowej monety 700 KAZIMIERZÓW. Miasto Kowal – jako pierwsze – zapoczątkowało jej zamówienie licząc, że znajdą się liczni chętni by utworzyć serię numizmatyczną.
29. 03. 2010 r. – W Łęczycy odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Miast. W obradach udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna SMKKW oraz sekretarz Rady Stowarzyszenia.
23. 04. 2010 r. – Prezes Stowarzyszenia brał udział w uroczystościach związanych z królem Kazimierzem Wielkim w XLIII LO w Warszawie.
24. 03. 2010 r. – Prezes Stowarzyszenia brał udział w uroczystej sesji Rady Miasta Sępólno Krajeńskie, poświęconej jubileuszowi 650-lecia powstania miasta.
25-26. 04. 2010 r. – W Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa „Kazimierz Wielki i jego państwo”. Stowarzyszenie było jednym z współorganizatorów. W jego obradach uczestniczyło kilku członków Stowarzyszenia.
21. 04. 2010 r. – W Bydgoszczy odbył się finał konkursu „Kazimierz Wielki i jego czasy”, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie.
29. 04. 2010 r. – Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Sejm PR podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci króla Kazimierza III Wielkiego w jubileusz 700-lecia jego urodzin w Kowalu na Kujawach.
29. 04. 2010 r. – Z inicjatywy Stowarzyszenia oraz władz Kowala Sejm RP przyjął uroczystą uchwałę o uczczeniu 700-lecia urodzin króla Kazimierza III Wielkiego w Kowalu.
30. 04. 2010 r. – W Kowalu odbyły się ogólnopolskie uroczystości związane z jubileuszem 700-lecia urodzin, w tym mieście, króla Kazimierza Wielkiego. Ważnym punktem programu były obrady członków Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.
30. 04. 2010 r. – Stronę internetową Stowarzyszenia (www.kazimierzwielki.pl) obejrzało już 95 397 osób.

 

d. podjęcie uchwały i głosowanie o udzieleniu absolutorium Zarządowi

Uchwała Nr 3/2010 Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres 6 VI 2009 – 30 IV 2010 roku

  My, członkowie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, po zapoznaniu się z informacją o działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie od 6 czerwca 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. przedstawioną przez Eugeniusza Gołembiewskiego – prezesa i informacją Komisji Rewizyjnej przedstawioną przez Wojciecha Rudzińskiego – przewodniczącego oraz po wysłuchaniu dyskusji, postanawiamy:

§ 1

Pozytywnie ocenić działalność Zarządu Stowarzyszenia za wyżej wymieniony okres.

§ 2

Udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od 6 VI 2009 do 30 IV 2010 roku.

 

e. podjęcie Uchwały dotyczącej prośby prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie poparcia królewskiego Miasta Bydgoszczy w ubiegania się o tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.

Uchwała Nr 4/2010 Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie poparcia Bydgoszczy w ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku

My, członkowie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, zgromadzeni w Kowalu na Kujawach w dniu 700. Rocznicy urodzin naszego patrona, tj. 30 kwietnia 2010 roku, oświadczamy, że z całego braterskiego serca wspieramy starania Królewskiego Miasta Bydgoszczy o miano Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 i udzielamy temuż miastu i jego władzom pełnego w tym zakresie poparcia.

 

f. zamknięcie posiedzenia z zaproszeniem na obiad i udział w uroczystościach jubileuszowych.

Prowadzący (-) Jacek Maciejewski
Protokólant (-) Grażyna Snopkowska

III-2009, Szydłów

III Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miast
Króla Kazimierza Wielkiego odbyte
w dn. 6 IV 2009 r. w Szydłowie, woj. świętokrzyskie

Powitania uczestników zebrania dokonał Jan Klamczyński – wójt Gminy Szydłów.

Przebieg zebrania i podjęte ustalenia:
1. Porządek zebrania przedstawił Eugeniusz Gołembiewski – prezes Stowarzyszenia oraz oddał głos wybranemu na przewodniczącego zebrania Zdzisławowi Zasadzie – sekretarzowi generalnemu SMKKW.
2. Prowadzący zaproponował Regulamin obrad, który został jednogłośnie przyjęty.
3. W wyniku głosowania powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Zdzisław Szadkowski – przewodniczący (Kowal), Wiesława Dybała – członek (Wąwolnica), Elżbieta Kośka – członek (Inowłódz) oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Anna Błażejczak – przewodnicząca (Kowal), Radosław Cichański – członek (Bydgoszcz), Wojciech Rudziński – członek (Kowal).
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu SMKKW złożył Eugeniusz Gołembiewski – prezes SMKKW.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SMKKW, Wojciech Rudziński złożył sprawozdanie z rewizji finansowej Stowarzyszenia z 2008 r., a sekretarz komisji, Andrzej Lewandowski poinformował zebranych o przepływie środków finansowych Stowarzyszenia w 2009 r. W zakończeniu Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi SMKKW.

6. W dyskusji udział wzięli:

– Jan Klamczyński (Szydłów) – który pozytywnie ocenił działalność władz Stowarzyszenia. W celu powiększenia liczby członków postulował powołanie regionalnych koordynatorów na województwa, którzy zachęciliby miasta oraz inne podmioty do wstąpienia do Stowarzyszenia. Apelował by działalność Stowarzyszenia nie ograniczyła się tylko do roku jubileuszowego, a prowadzona była w dalszych latach. W imieniu władz Szydłowa zaprosił Stowarzyszenie na Turniej o Miecz Kazimierza Wielkiego w 2010 r.
– Krystyna Pawlak (Łęczyca) – pozytywnie zaopiniowała pracę Zarządu Stowarzyszenia,
– Ryszard Zych (Stopnica) – w związku z pozytywną oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia zaproponował przejście do głosowania nad absolutorium.

7. W głosowaniu jawnym za udzieleniem absolutorium wszyscy uczestnicy zebrania oddali swoje głosy za, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania.
8. W wyniku wyborów nowymi członkami władz SMKKW zostali: Rada, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

9. Na wniosek przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków zebranie:

– zatwierdziło sprawozdania przedstawione w czasie zebrania,
– przyjęło plan zamierzeń na lata przyszłe,
– zobowiązało Zarząd do popierania lokalnych inicjatyw związanych z rokiem jubileuszu urodzin Kazimierza Wielkiego.

10. Na zakończenie obrad, od władz SMKKW, wójt gminy Szydłów otrzymał pamiątkowy „Dyplom w ramie”.

Prowadził (-) Zdzisław J. Zasada
Protokółował (-) Jerzy Giergielewicz

II-2008, Kowal

II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast
Króla Kazimierza Wielkiego odbyte w dn. 16 IX 2008 r. w Kowalu,
woj. kujawsko-pomorskie

Przebieg zebrania i podjęte ustalenia:
1. Uczestników powitał i porządek zebrania przedstawił Eugeniusz Gołembiewski – prezes Stowarzyszenia.
2. W związku z decyzją Sądu Rejestrowego w Toruniu, a dotyczącą niektórych sformułowań w Statucie SMKKW, prowadzący zebranie zaproponował stosowne poprawki. Po dyskusji oraz konsultacji z prawnikiem UM Kowala zostały one przyjęte w czasie głosowania. Statut zyskał w tej formie jednolitość .
3. W sprawach programowo-organizacyjnych wystąpił Zdzisław J. Zasada – sekretarz generalny SMKKW, który podniósł następującą problematykę:

– funkcjonowania strony www Stowarzyszenia, prosząc o uwagi w tym zakresie oraz nadsyłanie materiałów do jej wzbogacenia;
– przedstawił warunki konkursu dla plastyków na zaprojektowanie logo SMKKW;
– omówił warunki produkcji na CD ROM filmu edukacyjnego dotyczącego czasów Kazimierza Wielkiego;
– zreferował regulamin konkursu wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach organizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy współpracy z SMKKW;
– omówił stan zaawansowania prac dotyczących wykonania dla Kowala pomnika króla Kazimierza Wielkiego.

4. Arkadiusz Cichański z Bydgoszczy zaproponował:

– zorganizowanie przez SMKKW ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie dotyczące Kazimierza Wielkiego i jego czasów;
– zorganizowanie plenerowego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Średniowieczny Turniej Miast Króla Kazimierza Wielkiego”.

5. Jerzy Szydłowski z Lelowa zaproponował:

– odbywanie kolejnych zebrań członków SMKKW w miastach (miejscowościach) związanych z osobą Kazimierza Wielkiego;
– opracowanie oraz wydanie drukiem mapy Polski z herbami miast Kazimierzowskich;
– umieszczenie logo oraz linku do strony SMKKW miast (miejscowości), członków Stowarzyszenia.

Prowadził (-) Eugeniusz Gołembiewski
Protokółowała (-) Grażyna Snopkowska

Założycielskie-2008, Kowal

I Założycielskie Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast
Króla Kazimierza Wielkiego odbyte w dn. 29 IV 2008 r.
w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie

          W Kowalu w siedzibie Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Zamkowej 4 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej do niniejszego protokołu – udział wzięło 40 osób. Osoby te są reprezentantami władz samorządowych miast, których założycielem lub lokował je, przenosił, pobudował w nich zamki, fortece, obiekty sakralne. W zebraniu udział wzięli także przedstawiciele instytucji i organizacji noszących imię Kazimierza Wielkiego i badające (interesujące się) problematykę ostatniego króla z rodu Piastów. Obrady otworzył Marek Pieńkowski – przewodniczący Rady Miasta Kowala, zapoznając obecnych z celem spotkania. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. Następnie ww. zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Eugeniusza Gołembiewskiego – burmistrza miasta Kowala, natomiast na protokólantkę Grażynę Snopkowską.

          W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Eugeniusza Gołembiewskiego, natomiast na protokólantkę wybrano jednogłośnie Grażynę Snopkowska.

1. Otwarcie posiedzenia oraz krótka prezentacja miasta Kowala.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Propozycje programowe uczczenia jubileuszu 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego.
4. Cele i zadania Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego
5. Zapoznanie z projektem Statutu.
6. Dyskusja nad Statutem i podjęcie uchwały o powołaniu Komitetu Założycielskiego.
7. Podjęcie uchwały o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.
8. Podjęcie uchwały o wyborze władz Założycielskich Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10. Wybór i podjęcie uchwały o wyborze władz:
a. wybór Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza,
b. wybór Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza,
c. wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza.
11. Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza.
12. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały programowej.
13. Multimedialna prezentacja strony www.kazimierzwielki.pl
14. Krótka wycieczka po grodzie Kazimierza Wielkiego.
15. Wspólny obiad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.

Przebieg posiedzenia

Ad. 1. E. Gołembiewski: Podziękował za wybór, powitał wszystkich uczestników posiedzenia i gości zaproszonych.
W dalszej kolejności wystąpienia zaprezentował zarys dziejów Kowala, jego związków z Kazimierzem Wielkim oraz przedstawił obecne oblicze miasta.

Ad. 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby

• Lech Łbik z Bydgoszczy
• Arkadiusz Ciechalski z Kowala
• Henryka Kaszycka – Paniw z Przemyśla

Ad. 3. E. Gołembiewski: Zaprezentował idee dążące do uczczenia 700-lecia urodzin w Kowalu Kazimierza Wielkiego ze szczególnym uwzględnieniem:

– dotychczasowych poczynań władz miasta dotyczących przedsięwzięć związanych z Kazimierzem Wielkim – np. kolejne Jarmarki Kazimierzowskie, szkoły imienia Kazimierza Wielkiego itp.,
– zintegrowania działań miast oraz miejscowości, które zawdzięczają swoje powstanie lub rozwój Kazimierzowi Wielkiemu,
– powołania Komitetu budowy pomnika króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Ad. 4. Zdzisław J. Zasada:Przedstawił zebranym cele i zadania Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego:

– powołania Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego,
– włączenia do Stowarzyszenia innych miast związanych z Kazimierzem Wielkim,
– możliwości odbywania spotkań przedstawicieli miast kazimierzowskich na imprezach, turniejach oraz uroczystościach związanych z Kazimierzem Wielkim,
– utworzenie strony www.kazimierzwielki.pl
– prowadzenia konkursów dla młodzieży dotyczących problematyki kazimierzowskiej,
– wydania albumowej publikacji związanej z miastami króla Kazimierza Wielkiego.

Z. Zasada: Przedstawił zebranym projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 5. Z. Zasada: Zapoznał zgromadzonych z projektem Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

Ad. 6. E. Gołembiewski: Kierował dyskusją nad przedłożonym projektem Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, podczas której głos zabrali:

• Stanisław Kracik – Urząd Miasta w Niepołomicach,
• Jerzy Szydłowski – Urząd Gminy Lelów,
• Henryka Kaszycka-Pawin – Urząd Miasta Przemyśl,
• Jacek Maciejewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
• Radosław Ciechański – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
• Robert Michał Czerniak – Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej,
• Andrzej Borucki – Muzeum w Łęczycy,
• Lidia Świątek – Muzeum Regionalne w Opocznie,
• Cezary Krawczyk – Urząd Gminy Inowłódz,
• Dariusz Leman – Urząd Miejski w Wieluniu,
• Marek Chudoba – Urząd Miejski w Czchowie,
• Małgorzata Białecka – Urząd Miasta w Płocku,
• Tadeusz Gawrysiak – Urząd Miejski w Kruszwicy,
• Waldemar Pietrak – Urząd Gminy w Wąwolnicy,
• Artur Kozioł – Urząd Miasta w Wieliczce,
• Jan Ambrożewicz – Starosta Powiatu Włocławskiego,
• Hanna Błażejczak – Prezes Towarzystwa Miłośników Kowala i Okolic,
• Zdzisław Zasada – Kierownik projektu Kazimierz Wielki`2010.

Do treści projektu Statutu zgłoszono następujące uwagi:

− Nadać nowe brzmienie § 5 pkt 7 tj. „Inicjowanie i wspieranie współpracy z miastami pozostającymi poza granicami państwa polskiego, a będącymi w czasach panowania króla Kazimierza III Wielkiego w Koronie.

− Nadać nowe brzmienie § 7 pkt 1 tj. „Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego, instytucja, organizacja oraz inny podmiot mający związek z osobą Króla Kazimierza III Wielkiego, która akceptuje statut i program Stowarzyszenia”.

− W § 21 wykreślić pkt 6.

− Nadać nowe brzmienie § 24 pkt 1 tj. „Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika i dwóch członków zarządu”.

Następnie przystąpiono do wyboru Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia, do którego zostali wybrani:

• Jan Ambrożewicz z Chodcza,
• Jerzy Giergielewicz z Włocławka,
• Marek Pieńkowski z Kowala.

Ad.7. E. Gołembiewski: Odczytał treść projektu uchwały z wnioskowanymi poprawkami i zaproponował podjęcie uchwały o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

Następnie przystąpiono do przyjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej dla:

– członków wspierających (miasta, miejscowości) w wysokości 1000 zł.
– członków rzeczywistych (osoby fizyczne) w wysokości 10 zł.
– członków wspierających (szkoły, instytucje) w wysokości 100 zł.
– członków honorowych – zwolnić z płatności składki członkowskiej.

Ad. 8. E. Gołembiewski: Zgodnie z § 20, pkt 1; § 24, pkt 1; § 25, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego zaproponował oraz przeprowadził głosowanie nad liczbą członków:
– Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego – 15 osób rekrutujących się z przedstawicieli miast, uczestników posiedzenia organizacyjnego oraz osób związanych z upowszechnianiem wiedzy i dokonań króla Kazimierza Wielkiego,
– Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego – do 7 osób,
– Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego – 3 osoby.

Ad. 9. E. Gołembiewski: Dokonał wyboru Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby z osób zaproszonych.

• Juliusz Bieniek z Włocławka,
• Bożena Wyżykowska z Kowala,
• Hanna Błażejczak z Kowala.

W/w osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej – jednogłośnie przegłosowano ich kandydatury.

Ad.10. E. Gołembiewski: Przeprowadził wybory do:
– Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (15 osób),
– Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (7 osób),
– Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (3 osoby).

Wystąpienie przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

 1. Gołembiewski: Informuje, że wybrani przedstawiciele będą pracować w składzie:

– § 20, pkt 2 – Prezydium Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego: przewodniczący, zastępca, sekretarz i 2 członków;
– § 21, pkt 1 – Zarząd Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz generalny, skarbnik i jednego z dwóch przewidzianych członków zarządu;
– § 21, pkt 1 – Komisja Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego: przewodniczącego, sekretarza
i członka komisji.

Pierwsze posiedzenia władz Stowarzyszenia prowadzili:

– Rady – Jacek Maciejewski z Bydgoszczy, (Rada Stowarzyszenia);
– Zarządu – Eugeniusz Gołembiewski z Kowala, (Zarząd Stowarzyszenia);
– Komisji Rewizyjnej – Juliusz Bieniek z Włocławka, (Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia).

Ad.11. Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza oraz przedstawienie wyników wyborów przez jednego z przedstawicieli poszczególnych władz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

Ad.12. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały programowej. Z propozycją uchwały programowej wystąpił Lech Łbik z Bydgoszczy, który zaproponował jej treść.

Ad. 13. E. Gołembiewski: Poprosił Zdzisława Zasadę o zaprezentowanie strony www.kazimierzwielki.pl. Odbyła się prezentacja multimedialna.

Po jej zakończeniu E. Gołembiewski zakończył część oficjalną posiedzenia.

Ad. 14. E. Gołembiewski: Zaprosił wszystkich na krótką wycieczkę po grodzie króla Kazimierza Wielkiego oraz po jej odbyciu na wspólny obiad.

Protokółowała (-) Grażyna Snopkowska                                                      Przewodniczył (-) Eugeniusz Gołembiewski


Dodaj komentarz