browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

XV Walne Zebranie SKKW

XV Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu

W dniu 24 czerwca 2019 r. w sali głównej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się XV Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (SKKW), na które licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia z wielu stron Polski.

Zgodnie ze statutem Eugeniusz Gołębiewski, prezes Stowarzyszenia, rozpoczął obrady, witając serdecznie przybyłych uczestników zebrania, w tym członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich” oraz zaproszonych gości. E. Gołembiewski podkreślił, że z uwagi na panujące obostrzenia związane z COVID-19 drugi raz z rzędu zebranie odbyło się w mieście założenia Stowarzyszenia.

Realizując kolejny punkt zebrania, E. Gołembiewski przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przewodniczącym zebrania został wybrany – E. Gołembiewski. Obowiązki protokolanta obrad powierzono Wojciechowi Nawrockiemu z Gołaszewa. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: przewodniczącą – Aneta Witkowska-Złocka – I wiceprezydent Będzina, a członkami: Arkadiusz Ciechalski z Kowala i Stanisław Pawlak z Łęczycy.

Realizując przyjęty porządek zebrania E. Gołembiewski stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie (na – 94 członków rzeczywistych, obecnych było – 35) oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz Zarządu za okres od 24 sierpnia 2020 r. do 24 czerwca 2021 r. Było ono przedstawione w formie prezentacji multimedialnej.

Mówca stwierdził, że w okresie sprawozdawczym było szereg wydarzeń, ale panująca od blisko dwóch lat pandemia COVID-19 miała wpływ na zmniejszenie ilości imprez z bezpośrednim udziałem członków Stowarzyszenia. Ponadto nie wszystkie wydarzenia były zgłoszone do zarządu, więc nie ma o nich informacji w sprawozdaniu.

Po zakończeniu wystąpienia prezesa SKKW dla Stowarzyszenia przekazano upominki. Lech Zagłoba-Zygler – wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, w imieniu prezydenta Rafała Bruskiego przekazał album o Bydgoszczy oraz dwie książki, a Wojciech Sobolewski z Bydgoszczy kilka materiałów promujących Bydgoszcz. Paweł Kulesza – burmistrz Łęczycy i Stanisław Pawlak wręczyli książkę o łęczyckich Piastach. Jan Klamczyński z Szydłowa informator turystyczny pn. „Szydłów polskie Carcassonne. Przewodnik” oraz karty pocztowe. Z okazji przypadających w tym dniu imienin J. Klamczyńskiego, wiceprezesa SKKW, został on obdarowany bukietem róż.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego przez skarbnika – Krystynę Pawlak z Łęczycy, która szczegółowo omówiła przychody i rozchody finansowe Stowarzyszenia. Sprawozdanie obejmowało okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Skarbnik podkreśliła, że w omawianym okresie dochody Stowarzyszenia składały się z jednego źródła finansowania. Były to składki członkowskie od 156 podmiotów, które w 2020 r. przyniosły dochód w kwocie – 30 380,00 zł, a wydatki – 30 539,88 zł. Mówczyni podkreśliła, że kondycja finansowa SKKW jest dobra i nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania dalszej jego działalności. Na koncie bankowym – w dniu odbywania zebrania – była zdeponowana kwota 18 500,65 zł, a w kasie u skarbnika – 1080,76 zł.

Kolejne sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Rudziński, który odczytał protokół posiedzenia komisji w składzie: Andrzej Lewandowski – sekretarz, Arkadiusz Ciechalski – członek z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów, które odbyło się w Łęczycy 10 maja 2021 r. Po wnikliwej analizie dowodów księgowych komisja stwierdziła, że na początku 2020 r. stan środków pieniężnych w kasie wyniósł – 19 244,44 zł. Przychody SKKW stanowiły składki członkowskie w kwocie – 30 380,00 zł, a wydatki – 30 539,88. Na koncie w Banku Spółdzielczym w Kowalu na początku roku była zdeponowana kwota – 17 947,61 oraz w gotówce u skarbnika 1296,83 zł. Na koniec roku sprawozdawczego stan środków wyniósł – 19 581,41 zł, z tego na koncie bankowym 18 500,65 zł, a w kasie u skarbnika – 1080,76 zł. Tak więc rok budżetowy zamknął się na plusie kwotą – 159,88 zł.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę skarbnik Krystyny Pawlak, która od początku piastowania swojej funkcji bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Komisja również  pozytywnie oceniła całokształt działalności programowej ciał statutowych SKKW w okresie sprawozdawczym, wnioskując do walnego zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Zabierając głos w dyskusji Stanisław Pawlak z Łęczycy zwrócił uwagę na szeroką gamę zainteresowań Stowarzyszenia, skierowanych do społeczeństwa. Podkreślił, że w dalszym ciągu należy dokładać wszelkich starań celem pozyskiwanie nowych członków, gdyż z roku na rok zmniejsza się ich grono. W polemice prezes E. Gołembiewski zauważył, że Stowarzyszenie nie ma wygórowanych składek, a mimo to w omawianym okresie z członkostwa zrezygnowało bez uzasadnienia kilka miast i miejscowości oraz osoby indywidualne. Powodów rezygnacji można upatrywać w panującej pandemii, przyczynach osobistych lub decyzji władz samorządowych. Wszyscy oni z różnych powodów i przyczyn nie byli zainteresowani dalszym członkostwem.

W tej części zebrania E. Gołembiewski podziękował członkom Rady, Zarządowi, Kolegium Redakcyjnemu „Zapisków Kazimierzowskich” oraz wszystkim członkom instytucjonalnym i indywidualnym za krzewienie idei Kazimierzowskich i kultywowanie wartości, jakie przyświecają „rodzinie kazimierzowskiej”.

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej za 2020 rok, uchwałę nr 2 dotyczącą sprawozdania finansowego oraz uchwałę nr 3 w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Kolejnym punktem zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi. W głosowaniu jawnym wszyscy uczestnicy opowiedzieli się jednogłośnie za jego udzieleniem. Po czym E. Gołembiewski podziękował wszystkim za jego udzielenie, jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań i pracy w osiągnięciu jeszcze lepszych wyników działalności SKKW, którego ideą jest krzewienie zasług wielkiego króla. Osiągnięte wyniki, a co za tym idzie wysokie oceny, są sukcesem wszystkich członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia. Słowa szczególnego uznania złożył na ręce dra Zdzisława Jana Zasady – przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich” oraz członkom jego zespołu, za tworzenie i wydawanie tego liczącego się w środowisku naukowym periodyku.

W ramach proponowanych na przyszłość przedsięwzięć przez SKKW głos zabrała Aneta Witkowska-Złocka – I wiceprezydent królewskiego miasta Będzin (woj. śląskie), która zaproponowała odbycie w 2022 r. XVI Walnego Zebrania Sprawozdawczego SKKW w Będzinie, co przez zebranych zostało zaaprobowane.

Kolejnym mówcą był dr Zdzisław J Zasada, który podziękował członkom Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich”: Wojciechowi Przybyszewskiemu – wiceprzewodniczącemu z Warszawy, Arkadiuszowi Ciechalskiemu z Kowala, Jerzemu Giergielewiczowi z Włocławka, Lechowi Łbikowi z Bydgoszczy, Wojciechowi Nawrockiemu z Gołaszewa i Sławomirowi Brodzińskiemu z Będzina za włożony wkład pracy, poświęcony czas i redagowanie półrocznika bez pobierania honorarium. Słowa uznania skierował także w stronę Anny Marcinkowskiej z Kowala, za prace typograficzne i skład periodyku oraz innych wydawnictw wydawanych przez SKKW.

Dr Z.J. Zasada podkreślił, że Stowarzyszenie wydało już własnym sumptem 25 numerów „Zapisków Kazimierzowskich”. Również odniósł się do szerszego promowanie miast i miasteczek będących członkami Stowarzyszenia ze strony władz samorządowych. Zdaniem mówcy wszystkie „grody kazimierzowskie” mają osiągnięcia, którymi winne się pochwalić, a także popularyzować walory turystyczne swojego regionu. W tym aspekcie – jako pierwsza – swoje miejsce w „ZK” znalazła Kruszwica (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Stopnica (woj. świętokrzyskie) i  26. numerze – Golina (woj. wielkopolskie). W związku z powyższym Kolegium Redakcyjne „ZK” czeka na kolejne zgłoszenia i materiały, które także na stronie Stowarzyszenia www.kazimierzwielki.pl są zamieszczane bezpłatnie. Kolejną inicjatywą będzie opracowanie cyklu materiałów w „ZK” związanych z Kazimierzem Wielkim dotyczących pomników i tablic poświęconych królowi. W dalszych planach jest opracowanie cyklu materiałów o wizerunku Kazimierza Wielkiego na sztandarach szkół i instytucji noszących imię tego władcy.

Kolejnym tematem, jaki wniósł pod obrady walnego zebrania dr Z.J. Zasada, była propozycja opracowania materiałów tekstowo-ilustracyjnych promujących członków Stowarzyszenia, jak i miasta oraz miejscowości związane z ostatnim Piastem na polskim tronie, pod roboczym tytułem „Grody Kazimierza Wielkiego”. Pytanie o koszt takiego wydawnictwa wywołało szerszą dyskusję, której efektem była propozycja powołania zespołu redakcyjnego, który sfinalizowałby wydawnictwo w 2023 r. z okazji 690 rocznicy koronacji Kazimierza Wielkiego na króla Polski i 15-lecia SKKW.

W wolnych wnioskach głos zabrał Krzysztof Witkowski – burmistrz miasta Koła, który zaproponował razem z SKKW zorganizowanie konferencji naukowej w 2023 r. w jego mieście.

Ostatnim elementem zebrania było podjęcie uchwał zaproponowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków, które zobowiązały Zarząd SKKW do:

  • przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków SKKW 2022 r. w Będzinie,
  • poczynienia starań w celu pozyskiwania nowych członków,
  • usprawnienia ściągalności składek członkowskich,
  • podjęcie decyzji przez Zarząd o likwidacji długu księgowego z lat poprzednich z tytułu braku wpływu składek członkowskich,
  • organizacji w władzami Koła konferencji naukowej,
  • wszczęcia prac związanych z wydawnictwem „Grody Kazimierza Wielkiego”, które winno być wydane z okazji 15-lecia SKKW,
  • kontynuowania współdziałania ze szkołami i uczelniami w zakresie dotychczasowej współpracy oraz podejmowania kolejnych inicjatyw.

Końcowym elementem zebrania była projekcja dokumentalnego filmu o Łęczycy, który został zaproponowany przez Stanisława Pawlaka.

Po wspólnym posiłku uczestnicy zebrania udali się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie zostały złożone kwiaty, wykonano pamiątkową fotografię oraz udano się na krótki spacer po królewskim Kowalu.

 

Tekst i fot.: Wojciech Nawrocki