browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

XIII Zebranie Członków SKKW w Kruszwicy

Opublikowane Przez w dniu 30 czerwca 2019

      W dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 15:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, woj. kujawsko-pomorskie odbyło się XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Kruszwica jest członkiem – Założycielem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego od 29 kwietnia 2008 r.

Do Kruszwicy przybyli członkowie stowarzyszenia ze wszystkich stron Polski. W związku z brakiem kworum w pierwszym terminie zebrania, prezes – Eugeniusz Gołembiewski zgodnie ze statutem wyznaczył na godz.15:15 drugi termin. Wykorzystując czas, przed otwarciem obrad głos zabrał gospodarz zebrania burmistrz Kruszwicy – Dariusz Witczak, który powitał zacnych gości w auli obrad swojego urzędu, a następnie w krótkim zarysie przedstawił historię i pradzieje miasta legendarnego króla Popiela. Odniósł się do zabytków i walorów turystyczno-krajoznawczych Kruszwicy, która jest ważnym punktem na Szlaku Piastowskim. Miasto owiane legendą i mitem, perła wśród najstarszych grodów położonych w zachodniej części Kujaw nad legendarnym jeziorem Gopło.

Miasto położone w powiecie inowrocławskim, województwa kujawsko-pomorskiego na północnym krańcu jeziora Gopło, z którego wypływa rzeka Noteć. To legendarna stolica Polski, ważny i znaczący ośrodek przemysłu rolniczego, spożywczego, które może poszczycić się olejarnią, fabryką margaryny, cukrownią, wytwórnią win czy zakładami zbożowymi. Miasto i gmina liczy około 20 tysięcy mieszkańców. Wizytówką Kruszwicy jest Mysia Wieża, pozostałość po zamku zbudowanym przez króla Kazimierza Wielkiego. Cennym i unikatowym reliktem przeszłości jest kolegiata romańska pw. św. Ap. Piotra i Pawła, to trójnawowa świątynia zbudowana z ciosów granitowych i piaskowcowych, a także Gopło – jezioro rynnowe, polodowcowe o długości 25 km. Z Mysiej Wieży można podziwiać piękną panoramę miasta, urokliwy widok półwyspu i jeziora Gopło. Tyle wprowadzenia w telegraficznym skrócie przekazał Dariusz Witczak – burmistrz Kruszwicy.

Po godz. 15:15 Eugeniusz Gołembiewski prezes SKKW oficjalnie otworzył obrady XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz powitał przybyłych członków stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich”) oraz zaproszonych gości. Witając uczestników zebrania podkreślił, że SKKW jest stowarzyszeniem, którego członkowie są specyficzną grupą, geograficznie rozmieszczoną w całym kraju. Do Kruszwicy przybyli przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Na ręce prezesa spłynęło wiele serdecznych i ciepłych pozdrowień od członków stowarzyszenia, którzy z różnych powodów i przyczyn nie mogli uczestniczyć w zebraniu.

Realizując kolejny punkt zebrania przedstawił proponowany projekt porządku obrad, który przewidywał m.in.:

– powołanie przewodniczącego, protokolanta zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków, stwierdzenie prawomocności obrad;
– przedstawienie działalności statutowej Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy od 30.05.2018r. do 24.06.2019 r.;
– przedstawienie działalności finansowej SKKW za okres sprawozdawczy;
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi;
– dyskusję nad sprawozdaniami oraz ich przyjęcie i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi SKKW;
– dyskusja nad proponowanymi zmianami członków we władzach Zarządu i Rady SKKW oraz głosowanie nad podjęciem Uchwały w tym zakresie;
– przedstawienie planu pracy i działalności statutowej SKKW na 2019 rok;
– przedstawienie do realizacji uchwał i wniosków wypracowanych na zebraniu Walnym;
– wolne wnioski;
– zakończenie zebrania.

W drugiej części na uczestników zebrania czekał obiad oraz atrakcje turystyczne w postaci zwiedzania z przewodnikiem Kolegiaty romańskiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Mysiej Wierzy oraz rejs statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło.

Program zebrania został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym, a tym samym zatwierdzony do realizacji. Uczestnicy zebrania przyjęli jednogłośnie, że wszelkie głosowania będą miały formę jawną. Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW. Obowiązki protokolanta obrad powierzono Annie Marcinkowskiej z Kowala. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Anna Mackiewicz z Bydgoszczy – przewodnicząca oraz Arkadiusz Ciechalski z Kowala i Jerzy Giergielewicz z Włocławka – członkowie. Realizując przyjęty porządek zebrania – Eugeniusz Gołembiewski stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie, na – 90 członków rzeczywistych, obecnych było – 40. Lista obecności Członków XIII Walnego Zebrania SKKW została załączona do protokołu obrad i stanowiła jego część integralną.

Sprawozdanie z działalności programowo – statutowej stowarzyszenia oraz Zarządu za okres sprawozdawczy od 30 maja 2018 r. do 24 czerwca 2019 r. w formie multimedialnej prezentacji przedstawił Eugeniusz Gołembiewski. W swoim wystąpieniu w sposób merytoryczny omówił szczegółowo czym się zajmował Zarząd i Stowarzyszenie w tym okresie, prezentując na ekranie zdjęcia z opisami wydarzeń. Na dzień zebrania sprawozdawczego SKKW liczy ogółem 143 członków, w tym; członkowie indywidualni – 90, instytucje i szkoły – 25 oraz miejscowości – 28. W okresie sprawozdawczym do stowarzyszenie przystąpiło miasta Będzin woj. śląskie oraz gmina Wąwolnica woj. lubelskie, a członkami indywidualnymi zostali mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego – Romualda Tarasiuk z Torunia i Andrzej Zdrojewski z Włocławka.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik stowarzyszenia – Krystyna Pawlak z Łęczycy, na co dzień wicestarosta powiatu łęczyckiego, która szczegółowo opisała przychody i rozchody finansowe stowarzyszenia. Sprawozdanie obejmowało okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Skarbnik podkreśliła, że w omawianym okresie dochody stowarzyszenia składały się tylko z jednego źródła finansowania. Były to składki członkowskie, płacone przez trzy rodzaje podmiotów, które w 2018 roku przyniosły dochód w kwocie – 28 245 zł. W nowy rok budżetowy stowarzyszenie weszło na tzw. plusie z kwotą – 1 401 zł. Członkowie indywidualni stanowili pierwszą grupę, jest ich 90, dla których składka roczna wynosiła – 25 zł, z tego tytułu do kasy wpłynęło – 1 445 zł. Drugą grupę stanowiły miasta i miejscowości, których jest 28, ze składką roczną – 1000 zł. Z tego tytułu do kasy wpłynęło 25 000 zł. Trzecią grupę stanowiły szkoły i instytucje, których jest – 25 ze składką – 100 zł, z tego tytułu do kasy wpłynęło 1 800 zł.

W omawianym okresie po stronie rozchodów największą pozycję stanowiła kwota 15 090 zł i 90 groszy, przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych i wyposażenie, w tym ponad 5 680 zł zostało wydanych na drukowanie periodyku pt. „Zapiski Kazimierzowskie”. Ponadto na liście po stronie wydatków widniała kwota 2 400 zł i 92 grosze, wydano na zakup materiałów promocyjnych, 950 zł na prowadzenie kroniki SKKW, kwota 4 104 zł stanowiła koszty wydania kalendarzy na 2019 rok. Kolejna kwota w wysokości 2 048 zł została przeznaczona na usługi i prace zlecone, a za 1 500 zł zakupiono nagrody i upominki dla licznej grupy laureatów i zwycięzców różnych konkursów i turniejów, których patronem był króla Kazimierz Wielki. Niewątpliwie sporą kwotę, bo aż 3 173 zł i 25 groszy wydano na prowizję, zakup znaczków, opłaty pocztowe oraz wysyłkę periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”, kalendarzy i innych pism służących do komunikacji członków stowarzyszenia, ale w porównaniu do 2017 roku, to koszty te znacznie się obniżyły, ostatecznie wyniosły – 4 742 zł i 80 gr. Kolejną znaczną kwotę w wysokości – 3 720 zł i 80 gr stowarzyszenie wydało na delegacje służbowe, posiedzenie wyjazdowe władz statutowych w Żarnowcu woj. śląskie oraz organizację obchodów jubileuszu10-lecia SKKW w Szydłowie woj. świętokrzyskie. Jak podkreśliła skarbnik Krystyna Pawlak, władze SKKW nie przeniosły na 2019 rok żadnych zobowiązań finansowych, a szczegółowe aktywa, pasywa oraz informacje z finansowania stowarzyszenia są zawarte w sprawozdaniu finansowym, które zostało załączone do protokołu zebrania i stanowi jego integralną część. Na zakończenie swojego merytorycznego wystąpienia pani skarbnik podkreśliła, że do czerwca 2019 rok kasę stowarzyszenia zasiliły składki członkowskie od miast i miejscowości w kwocie 25 885 zł, od szkół i instytucji wpłynęło 1 900 zł oraz 985 zł od członków indywidualnych.

Kolejne sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Rudziński, który odczytał protokół z posiedzenia komisji w składzie: Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz, (Andrzej Borucki z Łęczycy nie uczestniczył w posiedzeniu, zrezygnował z członkostwa w komisji) z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów, które odbyło się w Łęczycy w dniu 07 czerwca 2019 r. Po wnikliwej analizie dowodów księgowych komisja stwierdziła, że na początku 2018 roku stan środków pieniężnych w kasie wynosił 11 171 zł i 5 groszy. Przychody stanowiły składki członkowskie w kwocie – 28 245 zł, a wydatki stanowiły kwotę – 26 844 zł. Na koniec 2018 roku środki finansowe wyniosły 5 215 zł i 5 groszy, z tego na koncie w Banku Spółdzielczym w Kowalu była kwota – 2 972 zł i 48 groszy oraz w gotówce u skarbnika 2 242 zł i 57 gr. Komisja stwierdziła, że spora część członków, zwłaszcza indywidualnych, ma zaległości z płaceniem składek, a ich łączne zadłużenie wynosi – 5 425 złotych, i tak:

– 2 miasta i miejscowości – 3 000 zł
– 8 instytucje i szkoły – 1 300 zł
– 45 członkowie indywidualni – 1 125 zł

Komisja pozytywnie oceniła pracę skarbnik Krystyny Pawlak, która od początku piastowania swojej funkcji, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo przez Annę Radzikowską. Komisja Rewizyjna również pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu oraz Rady SKKW w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. Protokół kontroli został załączony do protokołu zebrania i stanowi jego integralną część.

W kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad sprawozdaniami, jako pierwszy głos zabrał profesor dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – przewodniczący Rady SKKW oraz przewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego, a po nim głos zabrał profesor nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, a zarazem wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego. Obaj mówcy w sposób merytoryczny i konstruktywny odnieśli się do pracy oraz osiągnięć członków i władz statutowych SKKW w okresie sprawozdawczym. Podsumowując osiągnięcia i sukcesy stowarzyszenia złożyli na ręce prezesa Eugeniusza Gołembiewskiego gratulacje i słowa uznania, życząc w nowym okresie jeszcze większych sukcesów i osiągnięć na niwie krzewienia idei Kazimierzowskich. Ponadto profesor Stanisław Kunikowski w sprawach finansowych podpowiedział Zarządowi aby SKKW wystąpiło z wnioskiem o status organizacji pożytku publicznego. W tym zakresie zaoferował swoją daleko idącą pomoc w sprawie przygotowania stosownej dokumentacji pod względem merytorycznym i prawnym.

Po wyczerpaniu tematu w punkcie nad sprawozdaniami, prowadzący zebranie przystąpił do odczytania Uchwały Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz Uchwały Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok, obie uchwały w głosowaniu jawnym zostały jednogłośnie przyjęte przez członków zebrania walnego. W kolejnym punkcie zebrania Eugeniusz Gołembiewski podniósł sprawę składek członkowskich, podkreślając jaką rangę i znaczenie mają dla prawidłowego funkcjonowania i działalności statutowej stowarzyszenia. Jak podkreślił, nie chce w tym zakresie wywołać żadnej rewolucji, składając wolę pozostawienia na tym samym poziomie wielkość składek członkowskich dla miast i miejscowości – 1000 zł oraz szkół i instytucji – 100 zł. Według wnioskodawcy małej, a zarazem kosmetycznej zmiany w Statucie należałoby dokonać na rzecz składek członków indywidualnych z 25 na 30 złotych z wejściem w życie od 1 stycznia 2020 roku. Po wyczerpaniu dyskusji w tym zakresie została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym Uchwałę Nr 3 w sprawie podniesienia składki członkowskiej dla członków indywidualnych z 25 na 30 zł.

Przed przyjęciem kolejnej uchwały uczestnicy zebrania pozytywnie przyjęli ocenę pracy Zarządu na czele z prezesem Eugeniuszem Gołembiewskim i na wniosek Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym Uchwałą Nr 4 Walnego Zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W imieniu członków Zarządu i własnym prezes Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok społecznej pracy. W sposób szczególny podziękował wszystkim członkom stowarzyszenia, w tym Zarządu i Rady SKKW oraz członkom Kolegium Redakcyjnego periodyku „Zapiski Kazimierzowskie” za godne reprezentowanie stowarzyszenia podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie kraju, jak również za krzewienia idei zasług Króla Kazimierza Wielkiego. Osiągnięte wyniki są sukcesem wszystkich członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia.

W kolejnym punkcie zebrania Eugeniusz Gołembiewski przybliżył zebranym konieczność dokonania zmiany w składach członków Zarządu oraz Rady SKKW, a także dokonanie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej po rezygnacji Andrzeja Boruckiego z Łęczycy z członka komisji. I tak, z uwagi na zmianę zakresu obowiązków w macierzystym miejscu pracy z funkcji sekretarza generalnego rezygnację złożył dr Tomasz Dziki z Włocławka, a z funkcji członka zarządu gen. bryg. Dariusz Żuchowski i Renata Nowakowska z Przemyśla. W ich miejsce prezes stowarzyszenia zaproponował zebranym aktualnych członków Rady SKKW w osobach – Lech Łbik z Bydgoszczy i Sławomir Brodziński z Będzina oraz nowego członka stowarzyszenia – Andrzeja Zdrojewskiego z Włocławka, który na co dzień jest dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, historyk z wykształcenia. Jak podkreślił prezes Gołembiewski, Andrzej Zdrojewski od dwóch lat jest związany ze stowarzyszeniem, mocno zaangażowany w działalność statutową, uczestniczył w kilku wyjazdowych posiedzeniach władz statutowych, a od roku 2018 po złożeniu deklaracji stał się członkiem prawnym, który wyraził zgodę na objęcie zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji sekretarza generalnego SKWW.

Na nowych członków Rady SKKW zgłoszeni zostali – dr Tomasz Dziki, gen. bryg. Dariusz Żuchowski oraz Renata Nowakowska, którzy nie byli obecni na sali, ale wcześniej przesłali na ręce prezesa pisemne oświadczenia woli, w których wyrazili zgodę na rezygnację i objęcie nowych funkcji w stowarzyszeniu. Powyższe zmiany, jak podkreślił Gołembiewski, zostały podyktowane troską o lepszą pracę na rzecz działalności statutowej Zarządu i Rady SKKW. Na wakujące miejsce członka Komisji Rewizyjnej został zgłoszony Arkadiusz Ciechalski z Kowala. Po wyczerpaniu dyskusji nad kandydatami do zmian, w głosowaniu jawnym wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie. Tak, więc od czerwcowego zebrania nowym sekretarzem generalnym SKKW został Andrzej Zdrojewski. Ponadto nowym członkiem indywidualnym w okresie sprawozdawczym została Romualda Tarasiuk z Torunia.

W części obrad poświęconej planu pracy na nadchodzący rok, głos zabrał Eugeniusz Gołembiewski, który przybliżył zebranym plan działalności w nadchodzącym okresie oraz ubolewa nad tym, że nie wszystkie zamierzenia i zaplanowane działania udało się zrealizować Zarządowi w okresie sprawozdawczym. Dlatego w nowym roku Zarząd będzie się zajmował w dalszym ciągu pracami nad wydaniem drugiej części edytowanego albumu pn. 100 Miast Króla Kazimierza Wielkiego, jeśli nie w formie drukowanej, to przynajmniej elektronicznej.

W przedostatnim punkcie zebrania przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Anny Mackiewicz przedstawiła do realizacji wypracowane na walnym zebraniu uchwały i wnioski – przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

 • przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 • przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 • przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w Zarządzie SKKW;
 • przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie SKKW;
 • podjęcie ograniczeń wydatków związanych z kosztami usług pocztowych;
 • wyjaśnienie sytuacji członków instytucjonalnych i indywidualnych zalegających z płaceniem składek w okresie dłuższym niż 1.5 roku;
 • przeanalizowanie korzyści i obowiązków wynikających z uzyskania dla SKKW statusu organizacji pożytku publicznego;
 • przeprowadzenie akcji promocyjnej SKKW w formie elektronicznej (e-mail) adresowaną do nowych członków, zachęcając ich do wstąpienia w szeregi SKKW;
 • Komisja zobowiązała Zarząd SKKW o dokonanie aktualizacji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Toruniu oraz Starostwie Powiatowym we Włocławku.
 • Zaktualizowany skład Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej SKKW na zebraniu Walnym w Kruszwicy w dniu 24 VI 2019 roku.
 • Zarząd SKKW
 • Eugeniusz Gołembiewski – Kowal – prezes; Anna Mackiewicz – Bydgoszcz – wiceprezes; Jan Klamczyński – Szydłów – wiceprezes; Andrzej Zdrojewski – Włocławek – sekretarz generalny; Krystyna Pawlak – Łęczyca – skarbnik; Lech Łbik – Bydgoszcz – członek; Sławomir Brodziński – Będzin – członek.
 • Rada SKKW
 • Antoni Barciak – Uniwersytet Śląski – przewodniczący; Bożena Sałacińska – Bydgoszcz – wiceprzewodnicząca, Marek Chudoba – burmistrz Czchowa – wiceprzewodniczący; członkowie Prezydium Rady; Zbigniew Jurkiewicz – burmistrz Ciężkowic; Miłosz Naczyński – burmistrz Przedborza; Tomasz Nuszkiewicz – Koło; członkowie Rady; Stanisław Gliszczyński – burmistrz Koronowa; Bolesław Bujak – burmistrz Ropczyc; Dariusz Witczak – burmistrz Kruszwicy; Bogdan Kącki – wójt Inowłodza; Roman Ptak – burmistrz Niepołomic; Michał Czerniak – Pyzdry; Renata Nowakowska – Przemyśl; Tomasz Dziki – Włocławek; Dariusz Żuchowski – Szczecin.
 • Komisja Rewizyjna
 • Wojciech Rudziński – Kowal – przewodniczący; Andrzej Lewandowski – Kowal – sekretarz; Arkadiusz Ciechalski – Kowal – członek.

Po dwugodzinnych obradach i wyczerpaniu wszystkich punktów programu prezes stowarzyszenia Eugeniusz Gołembiewski, a zarazem przewodniczący zebrania ogłosił zamknięcie obrad XIII Walnego Zebrania Członków SKKW w Kruszwicy. Zamykając obrady nie omieszkał w sposób szczególny podziękować burmistrzowi Dariuszowi Witczakowi za przyjęcie na siebie roli gospodarza, za obdarowanie uczestników miłymi upominki związanymi z Kruszwicą. W drugiej części zebrania burmistrz grodu Popiela zaprosił wszystkich do zwiedzenia najciekawszych atrakcji turystycznych Kruszwicy, w tym; Kolegiaty romańskiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Mysiej Wierzy oraz rejsu statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło. W międzyczasie gospodarz podjął swoich gości iście królewskim obiadem.

Tradycją wszelkich spotkań, zebrań i uroczystości członków stowarzyszenia jest dokumentowanie tychże chwil na wspólnych fotografiach, nie inaczej było w Kruszwicy. W drodze powrotnej do Kowala, członkowie delegacji kowalskiej odwiedzili i oddali pokłon historycznemu miejscu, upamiętniającemu bitwę na polach pod Płowcami, którą stoczyły wojska Władysława Łokietka z oddziałami zakonu krzyżackiego w dniu 27 września 1331 roku oraz pokłonili się królowi pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

[Best_Wordpress_Gallery id=”350″ gal_title=”XIII_walne_kruszwica2019″]

Tekst i zdjęcia: Wojciech Nawrocki