browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

XII Walne Zebranie Sprawozdawcze SKKW w Kowalu

Opublikowane Przez w dniu 19 czerwca 2018

 

W dniu 29 maja 2018 r. o godz. 16:00, w sali kameralnej im. Stefana Kowalskiego Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Zamkowej 4 pow. włocławski, odbyło się XII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Kowal jest członkiem – Założycielem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego od 29 kwietnia 2008 r.

Do królewskiego miasta zjechali członkowie stowarzyszenia ze wszystkich stron Polski. W związku z brakiem kworum w pierwszym terminie zebrania, prezes – Eugeniusz Gołembiewski zgodnie ze statutem wyznaczył na godz.16:00 drugi termin zebrania. Wykorzystując czas, przed otwarciem obrad burmistrz Eugeniusz Gołembiewski zaprosił gości na pobliski Plac Rejtana, gdzie w remontowanej części placu miejskiego, na wcześniej ustawionym cokole Pomnika Niepodległości wylądował kilkanaście dni wcześniej Orzeł, wieńczący jego ostateczny kształt i wygląd, którego autorem jest wybitny rzeźbiarz i twórca pomnika króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu Tadeusz Biniewicz z Gostynina woj. mazowieckie, członek stowarzyszenia. W uzupełnieniu gospodarz miasta poinformował gości o ostatecznym kształcie i wyglądzie remontowanego Placu Rejtana oraz jego nowych atrakcjach, które już niebawem będą nową wizytówką Kowala.

Po powrocie do sali obrad punktualnie o godz. 16:00 otworzył oficjalnie XII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz powitał przybyłych członków stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich”) oraz zaproszonych gości. Witając uczestników zebrania prezes podkreślił, że SKKW jest stowarzyszeniem, którego członkowie są specyficzną grupą, geograficznie rozmieszczoną w całym kraju. Do Kowala przybyli przedstawiciele województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Dodał, że na jego ręce spłynęło bardzo dużo serdecznych pozdrowień od członków stowarzyszenia, którzy z różnych powodów i przyczyn nie mogli dotrzeć do Kowala aby osobiście uczestniczyć w obradach, przesyłając wiele ciepłych słów oraz życząc owocnych obrad.

Realizując kolejny punkt zebrania przedstawił proponowany projekt porządku obrad oraz uzasadnił zebranym, dlaczego drugi raz z rzędu na miejsce walnego zebrania został wybrany Kowal. Proponowany program zebrania przewidywał m.in.:

 • – powołanie przewodniczącego, protokolanta zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
 • – stwierdzenie prawomocności obrad
 • – przedstawienie działalności statutowej Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy od 23.06.2017r. do   29.05.2018 r.,
 • – przedstawienie działalności finansowej SKKW za okres sprawozdawczy,
 • – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • – dyskusję nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi SKKW,
 • – dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie SKKW oraz głosowanie nad podjęciem stosownej Uchwały w tym zakresie,
 • – dyskusja na temat obchodów jubileuszu 10-lecia powstania SKKW, w tym propozycja wydania jubileuszowego wydawnictwa,
 • – przedstawienie do realizacji uchwał i wniosków wypracowanych na zebraniu Walnym,
 • – wolne wnioski
 • – zakończenie zebrania.
 • Program zebrania został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym, a tym samym zatwierdzony do realizacji. Uczestnicy zebrania przyjęli przez aklamację, że wszelkie głosowania będą miały formę jawną. Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW. Obowiązki protokolanta obrad powierzono Jerzemu Giergielewiczowi z Włocławka. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Anna Mackiewicz z Bydgoszczy – przewodnicząca oraz Arkadiusz Ciechalski z Kowala i Tomasz Dziki – sekretarz generalny SKKW z Włocławka – członkowie. Realizując przyjęty porządek walnego zebrania – Eugeniusz Gołembiewski przystąpił do realizacji kolejnego punktu, stwierdzając w drugim terminie prawomocność obrad. Na – 89 członków rzeczywistych, obecnych było – 33. Lista obecności Członków XII Walnego Zebrania SKKW została załączona do protokołu obrad i stanowiła jego część integralną. Sprawozdanie z działalności programowo – statutowej stowarzyszenia oraz Zarządu za okres sprawozdawczy od 23 czerwca 2017 r. do 29 maja 2018 r. w sposób merytoryczny w formie prezentacji multimedialnej przedstawił prezes Eugeniusz Gołembiewski. W swoim wystąpieniu przedstawił szczegółowo czym się zajmował Zarząd i Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym.Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik stowarzyszenia – Krystyna Pawlak z Łęczycy, na co dzień wicestarosta powiatu łęczyckiego, która szczegółowo opisała przychody i rozchody finansowe stowarzyszenia. Sprawozdanie obejmowało okres finansowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że dochody stowarzyszenia dzielą się na dwa źródła finansowania. Pierwsze źródło to składki członkowskie, a drugie to darowizny. Składki płacą trzy rodzaje podmiotów. Członkowie indywidualni stanowią pierwszą grupę, jest 89, dla których składka roczna wynosiła – 25 zł, z tego tytułu do kasy wpłynęło – 1600 zł. Drugą grupę stanowią miasta i miejscowości, których jest 30, ze składką roczną – 1000 zł. Z tego tytułu do kasy wpłynęło 2500 zł, gdyż pięć wpłat wpłynęło w późniejszym terminie. Trzecią grupę stanowiły szkoły i instytucje, których również jest – 30 ze składką – 100 zł. Z tego tytułu do kasy wpłynęło 2100 zł. W drugim źródle finansowania były trzy darowizny na łączną kwotę 6000 zł. W omawianym okresie przychody wyniosły – 34.700 zł, Po stronie rozchodów największą pozycję stanowiła kwota 17.231 i 52 grosze, z której ponad 8.000 zł zostało wydane na periodyk pt. „Zapiski Kazimierzowskie” oraz 6.000 zł na książkę pt. „Kazimierz Wielki w Będzinie”. Ponadto na liście po stronie wydatków widniała kwota 5.188 zł i 47 gr. za prace zlecone oraz zakup nagród, a kwota 4.742 zł i 80 gr została wydatkowana na prowizję, zakup znaczków, opłaty pocztowe oraz wysyłkę periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”, kalendarzy i innych pism służących do komunikacji członków stowarzyszenia. Znacznie mniejszą kwotę wydatków w omawianym okresie stanowiły koszty delegacji, bo zaledwie 528 zł i 23 grosze. Jak podkreśliła skarbnik Krystyna Pawlak, szczegółowe aktywa, pasywa oraz informacje z finansowania stowarzyszenia są zawarte w sprawozdaniu finansowym, które zostało załączone do protokołu zebrania i stanowi jego integralną część. Kolejne sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Rudziński, który odczytał protokół z posiedzenia komisji w składzie: Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz i Andrzej Borucki z Łęczycy – członek z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów, które odbyło się w Łęczycy w dniu 14 maja 2018 r. Po wnikliwej analizie dowodów księgowych komisja stwierdziła, że na początku 2017 roku stan środków pieniężnych w kasie wynosił 16.111 zł i 16 gr, natomiast na koniec 2017 roku w kasie było 11.171 zł i 5 groszy, z tego na koncie w banku była kwota – 10.799 zł i 23 groszy oraz w gotówce u skarbnika 371 zł i 82 grosze. Po stronie przychodów kwota wynosiła – 39.081 zł i 75 gr, a po stronie wydatków – 39.965 zł i 2 grosze. Komisja pozytywnie oceniła pracę skarbnik Krystyny Pawlak, która dobrze wywiązuje się z powierzonej funkcji. Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo. Komisja zobowiązała Zarząd SKKW do dokonanie aktualizacji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Toruniu. Ponadto Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenił całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. Protokół kontroli został załączony do protokołu zebrania i stanowi jego integralną część.Z uwagi na brak dyskutantów w temacie dyskusję nad sprawozdaniami, jako pierwszy głos zabrał prezes Eugeniusz Gołembiewski, który odniósł się do pracy pracy Zarządu oraz członków stowarzyszenia, w tym oddanych społeczników, którzy dużo więcej dają z siebie niż można byłoby od nich oczekiwać. Te osoby poświęcają więcej swojego czasu i środków, niż wymaga tego statutowa działalność dla krzewienia idei króla Kazimierza Wielkiego, chociażby pan Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Anna Marcinkowska, Grażyna Snopkowska czy Jolanta Jagoda z Kowala, nie zapominając o Wojciechu Nawrockim z Gołaszewa, który dokumentuje na zdjęciach i opisuje udział członków SKKW w różnych spotkaniach, uroczystościach nie tylko w Kowalu, ale również na terenie całego kraju. Ale jak podkreślił prezes, takich oddanych osób jest więcej w stowarzyszeniu, choćby pan Jarosław Janczewski kolekcjoner z Bydgoszczy, który jest posiadaczem największej w Polsce kolekcję numizmatycznej monet i medali z wizerunkiem wybitnego władcy króla Kazimierza Wielkiego, czy Mieczysław Lewandowski z Wrocławia, który własnym sumptem wydał publikację o związkach króla Kazimierza z Kowalem i jego rodem. Po wyczerpaniu dyskusji uczestnicy pozytywnie przyjęli ocenę pracy Zarządu na czele z prezesem Eugeniuszem Gołembiewskim i w głosowaniu jawnym Uchwałą nr 1/2018 Walnego Zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W imieniu członków Zarządu i własnym prezes Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok. W doniosły sposób podziękował wszystkim członkom stowarzyszenia, za to, że godnie reprezentowali stowarzyszenie podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie kraju oraz za krzewienia idei zasług Króla Kazimierza Wielkiego. Podkreślił, że osiągnięte wyniki są znaczącym sukcesem wszystkich członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia. W kolejnym punkcie zebrania Eugeniusz Gołembiewski przybliżył zebranym konieczność proponowanej zmiany zapisu w paragrafie 30 Statutu SKKW, która musi być dokonana Uchwałą Walnego Zebrania przed końcem 30 maja 2018 roku.  Działając na podstawie §19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia dokonać zmiany w Statucie Stowarzyszenia w ten sposób, że:w § 1 Dodaje się § 30 A w brzmieniu;§ 30A ust. 1 Wysokość składki członkowskiej określona uchwałą Zebrania Członków Stowarzyszenia może zostać zmieniona na podstawie uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia nie wcześniej niż po upływie roku od daty podjęcia ostatniej uchwały w tym przedmiocie.ust. 2 Uiszczone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do zgłoszenia zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym”W punkcie nad wywołaną uchwałą głos zabrała Anna Mackiewicz – wiceprezes stowarzyszenia, a zarazem przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, która w merytorycznej dyskusji stwierdziła, że najważniejszym ciałem statutowym stowarzyszenia jest Walne Zebranie, więc należy dopisać słowo „Walne” w projekcie Uchwały przed jej ostatecznym podjęciem, aby całość zapisu miał brzmienie „ Uchwała Członków Walnego Zebrania….” Po wyczerpaniu dyskusji, przewodniczący zebrania odczytał poprawne znaczenie zapisu Uchwały nr 2, którą w głosowaniu jawnym przyjęło jednogłośnie Walne Zebranie SKKW. W kolejnym punkcie zebrania Eugeniusz Gołembiewski wprowadził zebranych w temat zbliżającego się wielkimi krokami jubileuszu 10-lecia powstania SKKW, którego termin i miejsce obchodów został ustalony i zaakceptowany przez Zarząd stowarzyszenia pod koniec marca 2018 roku na posiedzeniu wyjazdowym w Żarnowcu woj. śląskie. Na tę okoliczność przedstawił pismo Jana Klamczyńskiego wiceprezesa SKKW, a na co dzień wójta gminy Szydłów woj. świętokrzyskie, które wpłynęło na jego ręce pod koniec kwietnia 2018 roku, prosząc swojego zastępce o przybliżenie jego treści uczestnikom zebrania. W powyższym piśmie gospodarz poinformował, że uroczystości jubileuszowe 10-lecia stowarzyszenia zostały wpisane w program obchodów XX Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego w Szydłowie. Tak, więc jako wiceprezes stowarzyszenia SKKW i współgospodarz turnieju przyjął na siebie przygotowanie bazy noclegowej wraz z programem przebiegu uroczystości oraz związanymi z tym kosztami. Ponadto poinformował, że liczba udziału członków SKKW w uroczystościach jubileuszowych jest nieograniczona. Następnie głos w dyskusji zabrał prezes Gołembiewski, który w całości poparł swojego zastępcę Jana Klamczyńskiego, podkreślając jego zasługi dla stowarzyszenia oraz walory historyczne Szydłowca. Podkreślił, że klimat towarzyszący oprawie turnieju, że jego miejsce, okoliczności i średniowieczny klimat w pełni utożsamiają się z uroczystymi obchodami jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Powyższą decyzję jednogłośnie przyjęli członkowie walnego zebrania. Na zakończenie swojego wystąpienia wiceprezes Jan Klamczyński dla rozluźnienia atmosfery opowiedział ciekawą i zabawną historię, w której wziął osobiście udział kilka tygodni wcześniej ze współczesnym „Zbójem Szydło”. Miejsce tego niecodziennego wydarzenia miało przy grocie „Zbója Szydło” w Szydłowie. Jak się zakończyło to spotkanie, zostanie owiane mgiełką tajemnicy. W dyskrecji podpowiem, że jego zakończenie znane jest tylko uczestnikom Walnego Zebraniu w Kowalu.Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie pod dyskusję pomysłu dr Zdzisława Jana Zasady – przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego periodyku „Zapiski Kazimierzowskie” związanego z obchodami jubileuszu 10-lecia powstania SKKW. Nieobecnego na zebraniu dr Zasadę wyręczył prezes Eugeniusz Gołembiewski, który poinformował, że na posiedzeniu członków Kolegium Redakcyjnego w Żarnowcu został wypracowany pomysł wydania z okazji jubileuszu okolicznościowej publikacji w formie albumu, w którym zostałyby zawarte dotychczasowe osiągnięć stowarzyszenia na przełomie mijającej dekady. Prezes podkreślił, że pomysł jest warty rozważenia, ale wydaje się wysoko ryzykowny czy wręcz niemożliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę jego koszty, gdy w kasie nie ma na to zabezpieczonych środków. Co prawda w tym czasie miało miejsce wiele ciekawych i wartych upamiętnia wydarzeń, ale koszty wydania takiego albumu przerastają na tę chwilę budżet stowarzyszenia. Chodzi o niebanalną kwotę jak na skromne fundusze SKKW, bo w grę wchodzi kwota około 22 – 23 tysięcy złotych. Prezes dodał, że w tej chwili po prostu nie stać stowarzyszenie na taki album. Temat poddał pod dyskusję, w której jako pierwsza zabrała głos wiceprezes Anna Mackiewicz, wysuwając pytanie, czym będzie się różnił album jubileuszowy od dotychczasowych Zapisków Kazimierzowskich? Na to pytanie odpowiedział prezes Gołembiewski, który podkreślił, że wg założeń pomysłodawcy, będzie to wydawnictwo albumowe formatu A-4 z dużą ilością zdjęć, a nie wydanie książkowe, jak w przypadku Zapisków Kazimierzowskich, obejmujące najciekawsze wydarzenia z mijającego dziesięciolecia, warte upamiętnienia oraz promujące stowarzyszenie. Ponadto album miałby zawierać około 250 stron z kolorowymi zdjęciami i ich krótkim opisem w nakładzie 500 egzemplarzy. W dalszej części uzasadniając swoją opinię dodał, że z drugiej strony ważną kwestią byłoby poprawne zobiektywizowanie tych wydarzeń, gdyż nie wszystkie zasługują na ich szczególne upamiętnienie, co wiązałoby się z utworzeniem komitetu redakcyjnego i przyjęcia jakiegoś określonego kryterium w tej kwestii. Kolejnym głosem w dyskusji podzielił się Jan Klamczyński, wysuwając od siebie ciekawy pomysł czy propozycję, a mianowicie, z okazji XX Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego w Szydłowie będzie wydany do końca październik 2018 roku, nakładem 1000 egzemplarzy folder formatu A-4 promujący szydłowski turniej, a co za tym idzie, przy wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania byłaby możliwość bez ponoszenia kosztów na jednej stronie dodania wzmianki o jubileuszu SKKW. Jeśli informacje zajmowałby więcej niż jedną stronę, to można partycypować w kosztach jego wydania, ale z pewnością koszty nie byłyby aż tak wysokie. Jak podkreślił prezes Gołembiewski, propozycja warta rozważenia. Kolejnym głosem w dyskusji podzieliła się Anna Marcinkowska, która poinformowała, że jest w trakcie opracowania i realizacji pomysł wydania mini folderu w formacie A-3 na okoliczność jubileuszu, którym zajmuje się wraz z sekretarzem generalnym dr Tomaszem Dzikim. Dodała, że jest już opracowany tekst oraz dobrane zdjęcia, którego koszt wydania zamknie się w kilkuset złotych. Sekretarz generalny dr Tomasz Dziki odnosząc się do propozycji wydania albumu w formacie A-4 w nakładzie 500 egzemplarzy dodał, że wg niego taka mała ilość na rynku wydawniczym jak i w bibliotekach będzie niewidoczna, po prostu zginie i nie dotrze do zdecydowanie większego grona zainteresowanych. Nakład musiałby obejmować przynajmniej 1500 i więcej egzemplarzy, a to się wiązałoby z poniesieniem dużo większych kosztów, dlatego wniósł o odstąpienie od tego pomysłu, skupiając się na realizacji wydania folderowego lub wzięcie pod uwagę jubileuszowego wydania Zapisków Kazimierzowskich. Podsumowując dyskusję swoją opinią podzieliła się wiceprezes Anna Mackiewicz, która podkreśliła, że warto promować działalność stowarzyszenia w takiej formie, jakim jest wydanie albumowe, że może w tej chwili nie stać stowarzyszenia na wydanie takiego dzieła, ale warto pomyśleć o tym w terminie późniejszym. Warto też promować członków stowarzyszenia, którzy pracując społecznie oraz są bardzo oddani krzewieniu idei Kazimierzowskich. Ostatecznie poparła pomysł wiceprezesa Jana Klamczyńskiego związany z wydaniem okolicznościowego folderu, w którym będą zawarte informacje i zdjęcia z działalności i jubileuszu 10-lecia SKKW. Dyskusję w tym temacie zamknął prezes Gołembiewski, który podziękował dyskutantom za podzielenie się swoimi pomysłami czy propozycjami i poinformował, że w świetle powyższego jest za wydaniem okolicznościowego folderu z dodatkiem nowej teczki, jak również aby kolejny numer Zapisków Kazimierzowskich poświęcony był między innymi członkom stowarzyszenia, których warto promować, pokazać ich społeczną działalność w obliczu codziennego życia stowarzyszenia. Na zakończenie dodał, że wartym jest podjęcie starań dotyczących kontynuacji wydania drugiego zaktualizowanego albumu pn. 100 Miast Króla Kazimierza Wielkiego, w którym znalazłyby się aktualne zdjęcia i dane nowych miastach, a tym samym podjęcie ustaleń w sprawie partycypowania kosztów z wydawcą tej emisji.W przedostatnim punkcie zebrania przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Anny Mackiewicz z Bydgoszczy przedstawiła do realizacji wypracowane na walnym zebraniu uchwały i wnioski:
 • „Uchwała nr 2 Członków Zebrania Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w Statucie
 • Projekt proponowanej zmiany stanowi zapis Uchwały nr 2/2018 o następującej treści:
 • – przyjęcie sprawozdania z działalności SKKW za okres sprawozdawczy,
 • – przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • – przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • – przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie SKKW
 • – organizacja obchodów jubileuszu 10-lecia powstania SKKW w Szydłowie woj. świętokrzyskie
 • – wydanie własnym sumptem mini folderu z okazji jubileuszu SKKW
 • – partycypowania w kosztach wydania okolicznościowego folderu Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów
 • – partycypowanie w kosztach wydania drugiej edycji albumu pn. 100 Miast Króla Kazimierza Wielkiego Na zakończenie zebrania w punkcie wolne wnioski prezes Gołembiewski udzielił głosu członkowi stowarzyszenia Mieczysławowi Lewandowskiemu z Wrocławia, który na co dzień jest wybitnym kustoszem genealogicznego rodzinnego archiwum rodu Lewandowskich, mających swojego protoplastę w osobie kowala Bartłomieja Lewandowskiego, urodzonego w 1276 roku w Kowalu. Pan Mieczysław nawiązując do swojego przodka, odniósł się do filmu zrealizowanego przez Telewizję Polską pt. „Korona Królów”, dzieląc się z zebranymi swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z planu filmowego, w którego scenariuszu było nawiązanie do rodzinnej legendy o protoplaście Bartłomieju. Według legendy i rodzinnych przekazów Bartłomiej był ojcem chrzestnym króla Kazimierza Wielkiego, który przyszedł na świat w jego chałupie wiosennym popołudniem 29 kwietnia 1310 roku. Pan Mieczysław podkreślił, że dla potomnych własnym sumptem rodziny została wydana w 2017 roku publikacja pt. „Legenda o narodzinach księcia Kazimierza przyszłego króla Polski. Kazimierz Wielki w chałupie kowala z osady Kowale protoplasty Rodu Lewandowskich z Kujaw”, w której został spisany i zilustrowany przekaz legendy rodzinnej o narodzinach przyszłego księcia i króla. W dowód wdzięczności Mieczysław Lewandowski wraz z małżonką Zofią obdarowali na pamiątkę wszystkich uczestników zebrania po jednym egzemplarzem swojej publikacji.
 • Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu prezes stowarzyszenia, a zarazem przewodniczący zebrania ogłosił zamknięcie obrad XII Walnego Zebrania Członków SKKW w Kowalu. Jak przystało na gospodarza, uczestnicy zebrania zostali przed zebraniem podjęci obiadem. Do zobaczenia na uroczystych obchodach jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w dniach 21-21 lipca 2018 roku w Szydłowie woj. świętokrzyskie.

Tekst i fot. Wojciech Nawrockiego (Gołaszewo)

 

 

1,202 total views, 1 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0