browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

XI Walne Zebranie Sprawozdawcze SKKW

Opublikowane Przez w dniu 28 lipca 2017

 

mini35W dniu 23 czerwca 2017 r., w sali kameralnej im. Stefana Kowalskiego Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Zamkowej 4 pow. włocławski, odbyło się XI Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Kowal jest członkiem – Założycielem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego od 29 kwietnia 2008 r. Do królewskiego miasta zjechali członkowie stowarzyszenia ze wszystkich stron Polski. Zebranie otworzył prezes – Eugeniusz Gołembiewski, na co dzień burmistrz miasta Kowal, który powitał przybyłych członków stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich”) oraz zaproszonych gości. Następnie prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski zaproponował zmianę w drugiej części programu zebrania dotyczącego złożenia kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. Zmiana został przyjęta jednomyślnie w związku z czym w obradach nastąpiła kilkominutowa przerwa celem udania się pod pomnik gdzie oddano cześć wielkiemu królowi i patronowi Stowarzyszenia poprzez złożenie kwiatów oraz korzystając z okazji wykonano tradycyjną zbiorową fotografię wszystkich uczestników walnego zebrania. Po powrocie do sali kameralnej OSP prezes SKKW – Eugeniusz Gołembiewski wygłosił okolicznościową laudację poprzedzający moment uroczystego wręczenia Złotego Medalu Króla Kazimierza Wielkiego wielce zasłużonemu dla krzewienia idei Kazimierzowskich byłemu sekretarzowi generalnemu stowarzyszenia, a zarazem inicjatorowi i założycielowi SKKW, dr. Zdzisławowi Janowi Zasadzie ze Słubicy Dobrej woj. mazowieckie, który aktualnie piastuje funkcję przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”. Uroczystego wręczenia medalu wraz z pamiątkowym dyplomem nadania dokonał przewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Antoni Barciak – kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w asyście prezesa Eugeniusza Gołembiewskiego, wiceprezesa – Jana Klamczyńskiego z Szydłowa, wiceprezesa Anny Mackiewicz z Bydgoszczy oraz sekretarza generalnego dr. Tomasza Dzikiego. Po uroczystej dekoracji głos zabrał dr Zdzisław Jan Zasada, który nie kryjąc wzruszenia podziękowała za szczególne wyróżnienie i uhonorowanie jego dotychczasowych zasług. Następnie Eugeniusz Gołembiewski przedstawił proponowany projekt porządku obrad, którego program przewidywał m.in.:

– powołanie przewodniczącego, protokolanta zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków, – stwierdzenie prawomocności obrad, – przedstawienie działalności statutowej Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy od 19.06.2016 do 23.06.2017 r., – przedstawienie działalności finansowej SKKW za okres sprawozdawczy, – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, – dyskusję nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi SKKW, – przedstawienie planu pracy zarządu SKKW na kolejny rok, – dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie SKKW oraz głosowanie nad podjęciem stosownej Uchwały w tym zakresie, – wolne wnioski, – przedstawienie uchwał i wniosków wypracowanych na walnym zebraniu, – zakończenie zebrania.

Program zebrania został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym, a tym samym zatwierdzony do realizacji. Uczestnicy zebrania przyjęli przez aklamację, że wszelkie głosowania będą miały formę jawną. Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW. Obowiązki protokolanta obrad powierzono Wojciechowi Nawrockiemu z Gołaszewa gm. Kowal. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Marian Grochowski z Bydgoszczy – przewodniczący oraz Jerzy Giergielewicz z Włocławka i Arkadiusz Ciechalski z Kowala – członkowie. Realizując przyjęty porządek walnego zebrania prezes SKKW – Eugeniusz Gołembiewski przystąpił do realizacji kolejnego punktu zebrania. Przewodniczący zebrania stwierdził prawomocność obrad, na – 90 członków rzeczywistych, obecnych było – 47. Lista obecności Członków XI Walnego Zebrania SKKW została załączona do protokołu obrad i stanowi jego część integralną. Sprawozdanie z działalności programowo – statutowej stowarzyszenia oraz Zarządu za okres sprawozdawczy od 19 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 r. w sposób merytoryczny w formie prezentacji multimedialnej przedstawił sekretarz generalny dr Tomasz Dziki. W swoim wystąpieniu przedstawił szczegółowo czym się zajmował Zarząd i Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym.

* 18-19 VI 2016 r. – Przemyśl woj. podkarpackie (członek zbiorowy SKKW), Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek było organizatorem X Jubileuszu Zamku Kazimierzowskiego pn. „Od tradycji do współczesności”.

* 24-26 VI 2016 r. – Przedbórz woj. łódzkie (członek zbiorowy SKKW) był organizatorem VIII obchodów święta miasta pn. „Dni Przedborza”. Na uczestników święta czekały liczne pokazy, konkursy, gry i zabawy oraz występy artystyczne.

* 25 VI 2016 r. – Pyzdry woj. wielkopolskie (członek zbiorowy SKKW), uroczyste odsłonięcie podczas obchodów Nocy Świętojańskiej imponujących rozmiarów muralu, namalowanego na ścianie hali widowiskowo-sportowej, ukazujący barwną historię Królewskiego Miasta nad Wartą.

* 25 VI 2016 r. – Inowłódz woj. łódzkie (członek zbiorowy SKKW), władze miasta były organizatorem uroczystości jubileuszowych z okazji 950-lecia Inowłodza.

* 10 VII 2016 r. – Kruszwica woj. kujawsko-pomorskie (członek zbiorowy SKKW) władze miasta były organizatorem IV edycji pn. „Kujawskie Nowalijki – czyli jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie”.

* 24 VII 2016 r. – Kruszwica była organizatorem widowiska teatralnego z okazji uroczystych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski – „Kiedy Polska obmyła się w wodach Chrztu Polskiego”.

* 24 VII 2016 r. – Szydłów woj. świętokrzyskie (członek zbiorowy SKKW), po raz XVIII odbył się Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego, w którym miłośnicy rycerstwa i średniowiecznych obyczajów mogli rywalizować na placu zamkowym w Szydłowie.

* 21 VIII 2016 r. – Łęczyca woj. łódzkie (członek zbiorowy SKKW) była organizatorem XVIII edycji Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego

* 4 IX 2016 r. – Kruszwica była organizatorem Gminnego Święta Plonów.

* 1 X 2016 r. – Przedbórz woj. łódzkie, Oddział PTTK w Żarnowie i SKKT-PTTK przy Zespole Szkolno-Gminazjalnym w Przedborzu był organizatorem Rajdu Szlakiem Kazimierza Wielkiego i Królewskich Miodów, nad którym patronat honorowy objęło m.in. SKKW

* 4-8 X 2016 r. – Przedbórz był organizatorem jubileuszowego XXV Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej, w którym wzięło udział ponad 250 uczestników, w tym dzieci, młodzież i dorośli z siedmiu krajów świata.

* 25 X 2016 r. – Busko Zdrój woj. świętokrzyskie (członek zbiorowy SKKW), Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego był po raz IX organizatorem konkursu pn. „Ślady Kazimierza Wielkiego w naszym regionie”.

* 27 X 2016 r. – Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie (członek zbiorowy SKKW), przed pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczystość 10-lecia odsłonięcia pomnika Wielkiego monarchy. W tym samym dniu w siedzibie ratusza miejskiego odbyło się zebranie władz statutowych SKKW, podczas którego Medalem Kazimierza Wielkiego został uhonorowany prof. Jacek Maciejewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

* 9 XI 2016 r. – Inowłódz woj. łódzkie w siedzibie władz samorządowych odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Inowłódz, będąca zwieńczeniem jubileuszu 950-lecia istnienia tej historycznej osady. * 14 XII 2016 r. – Łęczyca woj. łódzkie, w siedzibie łęczyckiego ratusza odbyło się spotkanie robocze, podczas którego omawiano projekt utworzenia na terenie województwa łódzkiego Szlaku Turystycznego Króla Kazimierza Wielkiego.

* styczeń 2017 r. – Jarosław woj. podkarpackie, w poczet członków zbiorowych SKKW przyjęto Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. króla Kazimierza Wielkiego.

* 26 II 2017 r. – Chocz woj. wielkopolskie (członek zbiorowy SKKW) był organizatorem II Biegu Króla Kazimierza Wielkiego.

* 3 III 2017 r. – Bydgoszcz była organizatorem uroczystości pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego związanymi z imieninami króla.

* 22 III 2017 r. – Bydgoszcz, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród uczestnikom VI edycji konkursu pn. „Świętujemy urodziny Kazimierza Wielkiego”.

* marzec 2017 r. – Bydgoszcz – na wniosek Zarządu SKKW Kapituła Odznaczeń uhonorowała Złotym Medalem Króla Kazimierza Wielkiego Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego (członek zbiorowy SKKW) za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem dorobku tego wielkiego monarchy.

* 19 IV 2017 r. – Bydgoszcz – w Sali Koncertowej Gmachu Copernicanum odbyła się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach”. Nagrodę dla najmłodszego uczestnika ufundowało SKKW.

* 24 IV 2017 r. – Kowal woj. kujawsko-pomorskie (członek zbiorowy SKKW), z okazji „Dnia Patrona” w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczysta akademia.

* 27 IV 2017 r. – Będzin woj. śląskie (członek zbiorowy SKKW), w tym dniu odbyła się uroczystość z okazji 707. rocznicy urodzin króla Kazimierza III Wielkiego, założyciela miasta. W trakcie uroczystości w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja przewodnika pt. „Kazimierz Wielki w Będzinie”, który został wydany przez SKKW.

* 1 V 2017 r. – Kowal woj. kujawsko-pomorskie był organizatorem kolejnej edycji Jarmarku Kazimierzowskiego, podczas którego uczczono 707. rocznicę urodzin króla oraz odbyła się VI edycja Turnieju Szachowego im. króla Kazimierza Wielkiego dla dorosłych i dzieci, w którym wzięło udział około 70 zawodników.

* 18 V 2017 r. – Toruń woj. kujawsko-pomorskie (członek zbiorowy SKKW), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy po raz VII był organizatorem Regionalnego Konkursu Historycznego pn. „W czasach króla Kazimierza Wielkiego – Rycerskie Potyczki nad Wisłą”.

* 19 VI 2016 r. – 23 VI 2017 r. SKKW wydało nr 16 i nr 17 periodyku pn. „Zapiski Kazimierzowskie”. Na tym sprawozdanie z działalności statutowo programowej zakończono.

Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność skarbnik stowarzyszenia Krystyny Pawlak – na co dzień wicestarosty powiatu łęczyckiego, sprawozdanie finansowe przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Rudziński. Następnie odczytał sprawozdanie komisji z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów, które miało miejsce w Łęczycy w dniu 30 maja 2017 r., w której po wnikliwej analizie dowodów księgowych potwierdził, że komisja oceniła pozytywnie pracę skarbnik Krystyny Pawlak, która dobrze wywiązuje się z powierzonej funkcji. Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenił całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. Dyskusji nad sprawozdaniami nie było, co było pozytywnie przyjęta przez uczestników zebrania oraz było świadectwem bardzo dobrej pracy Zarządu pod przewodnictwem prezesa Eugeniusza Gołembiewskiego. W głosowaniu jawnym członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W imieniu członków Zarządu i własnym prezes – Eugeniusz Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok. W kolejnym punkcie zebrania plan pracy Zarządu SKKW na kolejny rok przedstawił sekretarz generalny – dr Tomasz Dziki, a następnie przedstawił proponowane zmiany w Statucie SKKW, które dotyczyły m.in.:

– sprawy skreślania z listy członków Stowarzyszenia osób czy instytucji zalegających z płaceniem składek, – drugiego terminu zebrania, – ewentualnego przyjmowania wewnętrznych Regulaminów określających tryb procedowania i – przyjmowania uchwał przez Zarząd, Radę oraz Komisję Rewizyjną, – dokonywania zmian w Statucie – przyjmowanie członków rzeczywistych i wspierających przez Zarząd SKKW a nie jak dotąd – przez Radę, w celu przyspieszenia i usprawnienia całego procesu.

Stosowny projekt Uchwały proponowanych zmian w Statucie SKKW uczestnicy zebrania otrzymali przed rozpoczęciem zebrania. W dyskusji nad proponowanymi zmianami w Statucie głos zabrał m.in. dr Zdzisław Zasada, następnie kolejno w sposób merytoryczny decyzję o konieczności zmian statutowych w poszczególnych paragrafach uzasadnili: prezes Eugeniusz Gołembiewski, wiceprezes Anna Mackiewicz oraz dr Tomasz Dziki. W głosowaniu jawnym Uchwała o zmianach w Statucie SKKW z proponowanymi zmianami została przyjęta jednogłośnie. W punkcie dotyczącym „Wolnych wniosków” głos zabrał prezes Eugeniusz Gołembiewski, który podziękował Członkom Zarządu oraz wszystkim członkom stowarzyszenia, za to, że godnie reprezentowali stowarzyszenie podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie całego kraju, za krzewienia idei zasług Króla Kazimierza Wielkiego. W szczególny sposób podziękował i wyraził wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie i społeczną pracę pracownicom podległego urzędu, a zarazem członkiniom Stowarzyszenia w osobach: Grażynie Snopkowskiej i Jolancie Jagoda z Kowala. Nie mniej gorące i serdeczne podziękowania spłynęły również na ręce Jerzego Giergielewicza z Włocławka oraz Wojciech Nawrockiego z Gołaszewa za społeczną pracę i oddanie na rzecz Stowarzyszenia. W dalszej kolejności głos zabrała Bożena Sałacińska z Bydgoszczy – wiceprzewodnicząca Rady SKKW oraz Jan Klamczyński z Szydłowa – wiceprezes SKKW, którzy złożyli podziękowania Eugeniuszowi Gołembiewskiemu za długoletnie i owocne kierowanie stowarzyszeniem, którego są członkami, przy okazji wręczyli miłe upominki w postaci albumu o przyrodzie i architekturze województwa kujawsko-pomorskiego oraz statuetkę historycznej bramy wjazdowej do Szydłowa wybudowanej przez króla Kazimierza Wielkiego. Wojciech Rudziński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zwrócił uwagę na zbliżający się w przyszłym roku jubileusz 10 lecia utworzenie Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu. W związku powyższym złożył stosowny wniosek aby temu wydarzeniu nadać odpowiednią rangę oraz uczcić w stosowny sposób. Ostatnie słowo w tym punkcie zebrania należało do prezesa Eugeniusz Gołembiewski, który w dowód sympatii i wdzięczności za społeczna działalność wręczył uczestnikom zebrania pięknie wydany album o królewskim mieście pt. „Kowal wczoraj i dziś” oraz przewodnik wydany sumptem finansów stowarzyszenia współautorstwa członka Rady SKKW Sławomira Brodzińskiego z Będzina pt. „Kazimierz Wielki w Będzinie”.

Przed zakończeniem zebrania przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Marian Grochowski z Bydgoszczy przedstawił wypracowane na walnym zebraniu stosowne uchwały i wnioski:

– przyjęcie sprawozdania z działalności SKKW za okres sprawozdawczy, – przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, – przyjęcie planu pracy Zarządu SKKW na nowy rok, – dodruk płyty DVD z filmem o królu Kazimierzu Wielkim, – organizacja konferencji naukowej SKKW w Opocznie, – przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w statucie SKKW.

Następnie prezes Eugeniusz Gołembiewski po wyczerpaniu wszystkich punktów programu ogłosił zamknięcie obrad XI Walnego Zebrania Członków SKKW w Kowalu. Jak przystało na gospodarza, uczestnicy zebrania zostali przed zebraniem podjęci obiadem, a po zakończeniu zebrania zostali zaproszeni na krótką wycieczkę uliczkami Kowala oraz do zwiedzenie Rycykowego Zakątku, gdzie mogli podziwiać piękną prezentację multimedialną świata natury Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Po powrocie do sali kameralnej OSP zostali podjęci kolacją.

Tekst i fot. Wojciech Nawrockiego (Gołaszewo)

« 1 z 2 »

1,114 total views, 2 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0