browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs fotograficzny – termin nadsyłania prac przedłużony!

Opublikowane Przez w dniu 29 września 2020

Fotografuj gród Kazimierza Wielkiego

Z okazji przypadających w 2020 roku 710-urodzin i 650-rocznicy śmierci króla
Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego zaprasza
fotografujących do nadsyłania zdjęć na konkurs, który ma pokazać tradycje i
współczesność miast oraz miejscowości historycznie związanych z ostatnim Piastem na
polskim tronie.
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
„Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność”
•  Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn.: „Grody
Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność” (zwanego dalej
Konkursem) jest Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w
Kowalu na Kujawach.
•  Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów i ma zasięg ogólnopolski.
•  Celem Konkursu jest zachęcenie osób fotografujących do ukazania spuścizny
oraz współczesności miast i miejscowości, które związane są z królem
Kazimierzem Wielkim poprzez jego fundacyjną działalność.
• Tematyka zdjęć powinna być powiązana z tematem Konkursu. Na fotografiach
może być przedstawiona architektura, życie codzienne mieszkańców, pejzaże,
wydarzenia związane z historią miejscowości oraz elementy podkreślające
„ducha” grodu Kazimierzowskiego.
• Zdjęcia winny być wykonane w okresie wiosny i lata 2020 r., ale dopuszcza się
prace wykonane w terminach wcześniejszych.
• Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w
niniejszym Regulaminie.
• Autor prac udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie
Króla Kazimierza Wielkiego prac w publikacjach elektronicznych i w druku.
• W przypadku wykorzystania fotografii w publikacjach zachowane zostanie prawo
autorskie do ich podpisu imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem miejscowości.
• Wszystkie nadesłane prace na Konkurs przechodzą na własność organizatora.
• Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dzieła
zgłoszonego do konkursu.
Przepisy dotyczące prac
• Każdy uczestnik może nadesłać do 20 wykonanych przez siebie fotografii. Mogą
to być zdjęcia pojedyncze lub cykle zdjęć.
• Akceptowane będą prace przesłane na płycie DVD, pendrive lub pocztą
elektroniczną w formacie JPG z możliwością ich wydrukowania na formacie A4.
• Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty)
będą dyskwalifikowane.
• Każde ze zdjęć winno być oznaczone numerem i w osobnym pliku podana
szczegółowa informacja co na nim widniej.
• Materiał nadesłany na Konkurs powinien być dobrze zabezpieczony przed
zniszczeniem.
• W załączonej do pracy korespondencji należy podać imię nazwisko, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz wiek autora.
• Prace należy wysłać na adres: Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, 87-
820 Kowal, ul. Zamkowa 4, z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY (dot.
drogi pocztowej) lub na adres e-mail: kazimierzwielki@home.pl
• Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Nagrody i wyróżnienia
• Organizator przewiduje nagrody rzeczowe o łącznej puli 5 000 zł oraz dla
wszystkich uczestników Konkursu oraz dyplomy.
• Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad, przyznania nagród
lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od
organizatora.
Terminarz
• Termin nadsyłania prac mija dnia 24 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla
pocztowego lub data wpływu e-mail`a).
• Ocena prac przez Kapitułę Konkursu nastąpi do dnia 25 stycznia 2021 r.
• Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
• Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.kazimierzwielki.pl
Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą wyróżnionych prac (wernisaż
Konkursu) odbędzie się w jednym z miast członków Stowarzyszenia Króla
Kazimierza Wielkiego.