browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konferencja – zaproszenie

Opublikowane Przez w dniu 3 października 2019

Coraz częściej zainteresowanie historyków i amatorów wzbudzają problemy znaczenia kobiet w różnych okresach naszych dziejów. Wpływ na podnoszenie i utrwalanie tej tematyki mają przede wszystkim same kobiety oraz działające ruchy feministyczne. Niedowartościowanie znaczenia kobiet w średniowieczu, przez dominujący pogląd, iż świat życia społecznego należał do mężczyzn, nie wytrzymuje próby prezentowanych w literaturze przedmiotu podglądów.

Chcąc w kilku aspektach wykazać rolę polskich kobiet w epoce średniowiecza ogólnopolskie Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu na Kujawach, Burmistrz Miasta Koło (woj. wielkopolskie) oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe zapraszają do uczestnictwa w konferencji pn. „Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej”, która odbędzie się 14 lutego 2020 roku w Kole, woj. wielkopolskie.

Organizatorzy, nie wykluczając innych propozycji, postulują podjęcie następujących tematów:

 • Przygotowanie kobiet do pełnienia ról rodzinnych,
 • Pozycja matki w rodzinie,
 • Kobieta w życiu społecznym,
 • Polityczna aktywności kobiet,
 • Edukacja kobiet ukierunkowana na różne cele życiowe,
 • Materialne podstawy małżeństwa,
 • Polskie błogosławione i święte,
 • Życie w zakonach kobiecych,
 • Panna, żona, wdowa,
 • Poród i macierzyństwo,
 • Kochanki, cudzołożnice, prostytutki,
 • Kobieca moda,
 • Białogłowy w otoczeniu rycerzy.

Zachęcając do uczestnictwa w przedsięwzięciu prosimy o przesłanie poniższego zgłoszenia.

_______________________________________________________________________________

Zgłaszam uczestnictwo w konferencji
organizowanej przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Burmistrza Koła
i Włocławskie Towarzystwo Naukowe
pn. „KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ”,
która odbędzie się 14 lutego 2020 roku w Kole (woj. wielkopolskie)

 

Dane uczestnika:

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………..……………………

Tytuł naukowy/stopień ………………………………………………………………………………………………..

Miejsce pracy ………………………………………………………………………………………………….………….

Adres do korespondencji: ul. …………………………………nr domu …………… nr mieszk. ………….….

Miejscowość: …………………………………………. Kod: ……………    Poczta: ……………………………….

Tel.: ………………………….                          e-mail: ………………………………………..

Zgłaszam referat do wygłoszenia i opublikowania drukiem:

 

Referat będzie ilustrowany prezentację multimedialną:                TAK/NIE.

Uwaga: Organizatorzy konferencji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) zapewniają wykorzystanie danych zawartych w zgłoszeniu jedynie i wyłącznie dla celów niezbędnych przy organizacji konferencji oraz ogłoszenia drukiem materiałów pokonferencyjnych. Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ww. zakresie.

 

…………………………………….                                                                  ……………………………………
Miejscowość i data                                                                                                    Podpis

 

Zgłoszenie należy przesłać pod adres pocztowy – Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, 87-820 Kowal, ul. Zamkowa 4 lub e-mailem: kazimierzwielki@kazimierzwielki.pl najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. Organizatorzy do dnia 30 listopada 2019 r. poinformują zgłaszających o zakwalifikowaniu zgłoszenia.
Z prelegentami zostanie zawarta umowa o dzieło, która obligować będzie do dostarczenia w dniu konferencji materiału do opublikowania w periodyku wydawanego przez SKKW „Zapiski Kazimierzowski”.

W sprawach szczegółowych można kontaktować się z dr. Zdzisławem J. Zasadą, z.zasada@poczta.fm, tel. 606 359 820.

368 total views, 1 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0