browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Fotografuj gród Kazimierza Wielkiego

Opublikowane Przez w dniu 3 lipca 2020

Z okazji przypadających w 2020 roku 710-urodzin i 650-rocznicy śmierci króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego zaprasza fotografujących do nadsyłania zdjęć na konkurs, który ma pokazać tradycje i współczesność miast oraz miejscowości historycznie związanych z ostatnim Piastem na polskim tronie.
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
„Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność”
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn.: „Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność” (zwanego dalej Konkursem) jest Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu na Kujawach.
Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów i ma zasięg ogólnopolski.
Celem Konkursu jest zachęcenie osób fotografujących do ukazania spuścizny oraz współczesności miast i miejscowości, które związane są z królem Kazimierzem Wielkim poprzez jego charytatywną oraz fundacyjną działalność.
• Tematyka zdjęć powinna być powiązana z tematem Konkursu. Na fotografiach może być przedstawiona architektura, życie codzienne mieszkańców, pejzaże, wydarzenia związane z historią miejscowości oraz elementy podkreślające „ducha” grodu Kazimierzowskiego.
• Zdjęcia winny być wykonane w okresie wiosny i lata 2020 r., ale dopuszcza się prace wykonane w terminach wcześniejszych.
• Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym Regulaminie.
• Autor prac udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego prac w publikacjach elektronicznych i w druku.
• W przypadku wykorzystania fotografii w publikacjach zachowane zostanie prawo autorskie do ich podpisu imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem miejscowości.
• Wszystkie nadesłane prace na Konkurs przechodzą na własność organizatora.
• Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dzieła zgłoszonego do konkursu.

Przepisy dotyczące prac

• Każdy uczestnik może nadesłać do 20 wykonanych przez siebie fotografii. Mogą to być zdjęcia pojedyncze lub cykle zdjęć.
• Akceptowane będą prace przesłane na płycie DVD, pendrive lub pocztą elektroniczną w formacie JPG z możliwością ich wydrukowania na formacie A4.
• Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
• Każde ze zdjęć winno być oznaczone numerem i w osobnym pliku podana szczegółowa informacja co na nim widniej.
• Materiał nadesłany na Konkurs powinien być dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem.
• W załączonej do pracy korespondencji należy podać imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz wiek autora.
• Prace należy wysłać na adres: Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, 87-820 Kowal, ul. Zamkowa 4, z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY (dot. drogi pocztowej) lub na adres e-mail: kazimierzwielki@home.pl
• Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nagrody i wyróżnienia

• Organizator przewiduje nagrody rzeczowe o łącznej puli 5 000 zł oraz dla wszystkich uczestników Konkursu oraz dyplomy.
• Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad, przyznania nagród lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.

Terminarz

• Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu e-mail`a).
• Ocena prac przez Kapitułę Konkursu nastąpi do dnia 15 października 2020 r.
• Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
• Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.kazimierzwielki.pl
• Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się w jednym z miast członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.